NICKEL(III) OXIDE - (1314-06-3)

Giới thiệu

Tên: nickel(III) oxide
* IUPAC
Số CAS: 1314-06-3
Công thức hóa học: Ni2O3
Khối lượng phân tử: 165.385 g
Lễ Percent: Ni 70.977 %; O 29.022 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lý

Độ nóng chảy:*
600°C 1 = 873.15 K = 1112°F


* - 1 atm pressure

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.36 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4-72.