COPPER(II) CARBONATE - (1184-64-1)

Giới thiệu

Tên: copper(II) carbonate; cupric carbonate
* IUPAC
Số CAS: 1184-64-1
Công thức hóa học: CuCO3
Khối lượng phân tử: 123.5549 g
Lễ Percent: Cu 51.431 %; C 9.7209 %; O 38.847 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn