RHODIUM(III) BROMIDE - (15608-29-4)

Giới thiệu

Tên: rhodium(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 15608-29-4
Công thức hóa học: RhBr3
Khối lượng phân tử: 342.6175 g
Lễ Percent: Rh 30.035 %; Br 69.964 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 20.61 %

Để biết thêm thông tin

nguồn