GOLD(III) BROMIDE - (10294-28-7)

Giới thiệu

Tên: gold(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 10294-28-7
Công thức hóa học: AuBr3
Khối lượng phân tử: 436.67855 g
Lễ Percent: Au 45.105 %; Br 54.894 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 16.97 %

Để biết thêm thông tin

nguồn