IRIDIUM(III) BROMIDE - (10049-24-8)

Giới thiệu

Tên: iridium(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 10049-24-8
Công thức hóa học: IrBr3
Khối lượng phân tử: 431.929 g
Lễ Percent: Ir 44.501 %; Br 55.498 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lýTỉ trọng (g/cm3):
6.82 at room temperature/pressure 1
* - 1 atm pressure

Độ hòa tan

định tính:
không hòa tan:  • 1

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 83rd ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 4-62.