BISMUTH(III) OXYCHLORIDE - (7787-59-9)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) oxychloride
* IUPAC
Số CAS: 7787-59-9
Công thức hóa học: BiOCl
Khối lượng phân tử: 260.43278 g
Lễ Percent: Bi 80.243 %; O 6.1433 %; Cl 13.613 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -87.7 kcal/mol 1 = -366.94 kJ/mol
S° (s): 28.8 cal/(mol•K) 2 = 120.50 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -77.0 kcal/mol 3 = -322.17 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.