IRIDIUM(II) BROMIDE - (77791-70-9)

Giới thiệu

Tên: iridium(II) bromide
* IUPAC
Số CAS: 77791-70-9
Công thức hóa học: IrBr2
Khối lượng phân tử: 352.025 g
Lễ Percent: Ir 54.603 %; Br 45.396 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn