RUBIDIUM TETRACHLOROALUMINATE - (17992-02-8)

Giới thiệu

Tên: rubidium tetrachloroaluminate
* IUPAC
Số CAS: 17992-02-8
Công thức hóa học: RbAlCl4
Khối lượng phân tử: 254.261338 g
Lễ Percent: Rb 33.614 %; Al 10.611 %; Cl 55.774 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn