BISMUTH(III) OXIDE - (1304-76-3)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) oxide; bismuth trioxide
* IUPAC
Số CAS: 1304-76-3
Công thức hóa học: Bi2O3
Khối lượng phân tử: 465.95896 g
Lễ Percent: Bi 89.699 %; O 10.300 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.67 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -137.16 kcal/mol 1 = -573.88 kJ/mol
S° (s): 36.2 cal/(mol•K) 2 = 151.46 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -118.0 kcal/mol 3 = -493.71 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.