RHODIUM(IV) OXIDE - (12137-27-8)

Giới thiệu

Tên: rhodium(IV) oxide
* IUPAC
Số CAS: 12137-27-8
Công thức hóa học: RhO2
Khối lượng phân tử: 134.9043 g
Lễ Percent: Rh 76.280 %; O 23.719 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 35.15 %

Để biết thêm thông tin

nguồn