GALLIUM(II) SULFIDE - (12024-10-1)

Giới thiệu

Tên: gallium(II) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12024-10-1
Công thức hóa học: GaS
Khối lượng phân tử: 101.788 g
Lễ Percent: Ga 68.498 %; S 31.501 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.33 %

Để biết thêm thông tin

nguồn