SILICON BORIDE - (12007-81-7)

Giới thiệu

Tên: silicon boride
* IUPAC
Số CAS: 12007-81-7
Công thức hóa học: SiB4
Khối lượng phân tử: 71.3295 g
Lễ Percent: Si 39.374 %; B 60.625 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 4.24 %

Để biết thêm thông tin

nguồn