phản ứng

phản ứng phân loại ΔHr (kJ)   ΔSr (J/K)   ΔGr (kJ)   K
(CN)2 (g cyanogen) + 4 H2O (ℓ) → H2C2O4 (aq) + 2 NH3 (g) -82.95 -91.61 -55.33 4942378355.2
(NH4)2PtCl4 (s) + 2 NH3 (g) → 2 NH4Cl (aq) + Pt(NH3)2Cl2 (s)
(NH4)2SO4 (aq) + 2 NaOH (s) → Na2SO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition -25.60 286.86 -114.24 1.0353703922e+020
(NH4)2SO4 (aq) + 2 KOH (s) → K2SO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition -51.96 344.98 -157.04 3.2639880343e+027
(NH4)2SO4 (aq) + 2 NaOH (aq) → Na2SO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 61.12 319.22 -34.02 912804.5075
3 (NH4)2SO4 (aq) + 2 Al(OH)3 (s) → Al2(SO4)3 (aq) + 6 H2O (ℓ) + 6 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 309.66 107.40 595.24 5.1601361267e-105
(NH4)3PO4 (aq) + 3 KOH (s) → K3PO4 (aq) + 3 H2O (ℓ) + 3 NH3 (g) Double Disp./Decomposition -77.94 517.47 -235.56 1.864759537e+041
Ac(OH)3 (s) → Ac+3 (aq) + 3 OH-1 (aq) Phân ly
2 Ag (s) + 1 Cu(NO3)2 (aq) → 2 AgNO3 (aq) + Cu (s) Displacement Độc thân 146.39 192.99 88.72 2.8580090603e-016
2 Ag (s) + 1 Pb(NO3)2 (aq) → 2 AgNO3 (aq) + Pb (s) Displacement Độc thân 212.86 114.53 178.64 5.0336683738e-032
Ag2C2O4 (s) → 2 Ag+1 (aq) + C2O4-2 (aq) Phân ly 59.27 -18.24 64.43 5.1490164189e-012
Ag2CO3 (s) → 2 Ag+1 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly 39.87 -78.90 63.15 8.6294487236e-012
Ag2CrO4 (s) → 2 Ag+1 (aq) + CrO4-2 (aq) Phân ly 61.75 -22.00 68.22 1.1161127199e-012
Ag2O (s) + 2 C10H10N4SO2 (s) → 2 AgC10H9N4SO2 (s) + H2O (ℓ)
Ag2S (s alpha orthorhombic) + 2 HCl (aq) → 2 AgCl (s) + H2S (g) Double Displacement 92.72 141.40 50.52 1.4085959715e-009
Ag2SO3 (s) → 2 Ag+1 (aq) + SO3-2 (aq) Phân ly 66.39 -42.09 78.93 1.4835180402e-014
Ag2SO4 (s) → 2 Ag+1 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly 17.77 -34.97 28.09 1.1983152433e-005
Ag3AsO4 (s) → 3 Ag+1 (aq) + AsO4-3 (aq) Phân ly
Ag3PO4 (s) → 3 Ag+1 (aq) + PO4-3 (aq) Phân ly
AgBr (s) → Ag+1 (aq) + Br-1 (aq) Phân ly 84.40 47.99 70.05 5.3344308421e-013
AgBrO3 (s) → Ag+1 (aq) + BrO3-1 (aq) Phân ly 32.40 83.96 7.49 0.048723194767
AgCH3COO (s) → Ag+1 (aq) + CH3COO-1 (aq) Phân ly
AgCN (s) → Ag+1 (aq) + CN-1 (aq) Phân ly 110.18 59.63 92.60 5.9741921525e-017
AgCl (s) → Ag+1 (aq) + Cl-1 (aq) Phân ly 65.43 32.86 55.67 1.7639865673e-010
AgF (s) → Ag+1 (aq) + F-1 (aq) Phân ly
AgI (s) → Ag+1 (aq) + I-1 (aq) Phân ly 112.23 68.49 91.72 8.520343335e-017
AgIO3 (s) → Ag+1 (aq) + IO3-1 (aq) Phân ly 55.38 41.72 42.81 3.1593312405e-008
AgNO3 (aq) + 1 NaBr (aq) → AgBr (s) + NaNO3 (aq) Double Displacement -84.40 -47.99 -70.05 1.8746142365e+012
AgNO3 (s) → Ag+1 (aq) + NO3-1 (aq) Phân ly 22.61 78.20 -0.75 1.35332351
3 AgNO3 (aq) + 3 NaClO (aq) → AgClO3 (aq) + 2 AgCl (s) + 3 NaNO3 (aq) Quá trình oxy hóa-Giảm -242.99 84.06 -266.73 5.3910633152e+046
2 AgNO3 (aq) + 1 H2SO4 (aq) → Ag2SO4 (s) + 2 HNO3 (aq) Double Displacement -17.77 34.97 -28.09 83450.494817
AgSCN (s) → Ag+1 (aq) + SCN-1 (aq) Phân ly 94.16 86.07 68.42 1.0295978427e-012
2 Al (s) + 1 Fe2O3 (s hematite) → 2 Fe (s alpha) + Al2O3 (s alpha-corundum) Displacement Độc thân -851.02 -38.58 -839.73 1.3259191526e+147
2 Al (s) + 6 HCl (aq) → 2 AlCl3 (s) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân -408.36 214.81 -472.64 6.4202652365e+082
2 Al (s) + 3 Cl2 (g) → 2 AlCl3 (s) -1,411.26 -506.99 -1,260.14 6.0153478698e+220
2 Al (s) + 6 HCl (aq) → 2 AlCl3 (aq) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân -1,062.74 -308.39 -970.68 1.1620933687e+170
4 Al (s) + 3 MnO2 (s) → 2 Al2O3 (s alpha-corundum) + 3 Mn (s) Displacement Độc thân
4 Al (s) + 3 O2 (g) → 2 Al2O3 (s alpha-corundum) tổng hợp -3,350.54 -626.57 -3,163.94 approaches infinity
2 Al (s) + 3 Br2 (ℓ) → Al2Br6 (s)
2 Al (s) + 2 NaOH (aq) + 6 H2O (ℓ) → 2 Na[Al(OH)4] (aq) + 3 H2 (g)
3 Al (s) + 3 NH4ClO4 (s) → Al2O3 (s alpha-corundum) + AlCl3 (s) + 3 NO (g) + 6 H2O (g) -2,675.14 1,286.95 -3,057.14 approaches infinity
2 Al (ℓ) + 1 Cr2O3 (s) → Al2O3 (s alpha-corundum) + 2 Cr (ℓ) -505.69 -28.25 -497.40 1.398165768e+087
2 Al (s) + 1 Fe2O3 (s hematite) → 2 Fe (ℓ) + Al2O3 (s alpha-corundum) Displacement Độc thân -824.76 -24.56 -817.63 1.7805292714e+143
2 Al (s) + 3 CoCl2 (aq) → 2 AlCl3 (aq) + 3 Co (s) Displacement Độc thân
2 Al (s) + 1 Fe2O3 (s hematite) → Al2O3 (s) + 2 Fe (s) Displacement Độc thân
2 Al (s) + 3 H2SO4 (aq) → Al2(SO4)3 (aq) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân -1,062.74 -308.39 -970.68 1.1620933687e+170
2 Al (s) + 3 Mg(NO3)2 (aq) → 2 Al(NO3)3 (aq) + 3 Mg (s) Displacement Độc thân 337.81 -187.88 393.72 1.0456881253e-069
2 Al (s) + 3 Mn(NO3)2 (aq) → 2 Al(NO3)3 (aq) + 3 Mn (s) Displacement Độc thân
2 Al (s) + 3 CuSO4 (aq) → Al2(SO4)3 (aq) + 3 Cu (s) Displacement Độc thân -1,257.05 -301.97 -1,167.24 3.18404564e+204
4 Al (s) + 3 O2 (g) + 6 H2O (ℓ) → 4 Al(OH)3 (s) tổng hợp -3,422.98 -863.35 -3,800.24 approaches infinity
2 Al(OH)3 (s) → Al2O3 (s) + 3 H2O (ℓ) Decomposition
Al(OH)3 (s) + 3 HCl (aq) → AlCl3 (aq) + 3 H2O (ℓ) Double Displacement -104.37 -183.15 108.95 8.1606308037e-020
Al2(SO4)3 (aq) + 6 NaOH (aq) → 2 Al(OH)3 (s) + 3 Na2SO4 (aq) Double Displacement -126.30 850.26 -697.30 1.4739140858e+122
Al2(SO4)3 (aq) + KIO3 (aq) + 5 KI (aq)3 H2O (ℓ) → 2 Al(OH)3 (s) + 3 I2 (s) + 3 K2SO4 (aq) Quá trình oxy hóa-Giảm -151.47 249.59 -543.46 1.6419901627e+095
2 Al2O3 + 3 C → 4 Al + 3 CO2 Displacement Độc thân
Al2O3 (s alpha-corundum) + 6 H+1 (aq) → 2 Al+3 (aq) + 3 H2O (ℓ) -244.96 -484.69 -100.25 3.6645225862e+017
Al2O3 + 3 C + 3 Cl2 → 2 AlCl3 + 3 CO
Al2O3 (s alpha-corundum) + 3 H2O (ℓ) + 2 OH-1 (aq) → 2 Al(OH)4-1 (aq)
AlAsO4 (s) → Al+3 (aq) + AsO4-3 (aq) Phân ly
AlCl3 (s) + 3 H2O (ℓ) → Al(OH)3 (s) + 3 HCl (aq) Double Displacement -222.82 -78.45 -357.97 5.2133909784e+062
AlCl3 (s) + 3 NaOH (aq) → Al(OH)3 (s) + 3 NaCl (aq) Double Displacement -390.34 163.53 -597.67 5.1651163753e+104
2 AlCl3 (ℓ) → 2 Al (s) + 3 Cl2 (g) Decomposition 1,349.60 379.73 1,236.38 2.4184815481e-217
AlPO4 (s) → Al+3 (aq) + PO4-3 (aq) Phân ly
2 As (s) + 3 Cl2 (g) → 2 AsCl3 (ℓ)
3 As (s alpha-gray) + 5 HNO3 (aq) + 2 H2O (ℓ) → 3 H3AsO4 (aq) + 5 NO (g) Quá trình oxy hóa-Giảm -604.59 -412.62 -481.29 2.1040290348e+084
3 As2S3 (s) + 10 HNO3 (aq) + 4 H2O (ℓ) → 6 H3AsO4 (aq) + 10 NO (g) + 9 S (s)
As4S6 (s) + 9 O2 (g) → As4O6 (s) + 6 SO2 (g)
2 AsH3 (g) → 2 As (s) + 3 H2 (g)
3 B2Cl4 + 3 H2 → 4 BCl3 + B2H6
B2H6 (g) + 6 H2O (ℓ) → 6 H2 (g) + 2 H3BO3 (s) -509.24 309.74 -601.55 2.4709532303e+105
B2O3 (s) + 3 Mg (s) → 2 B (s) + 3 MgO (s periclase) -532.21 -59.50 -513.36 8.7455127211e+089
B2O3 (s) + 6 NaOH (aq) → 2 Na3BO3 (aq) + 3 H2O (ℓ)
2 B5H9 (ℓ) + 12 O2 (g) → 5 B2O3 (s) + 9 H2O (g) -8,625.59 -860.47 -8,369.15 approaches infinity
BCl3 (g) + 3 H2O (ℓ) → H3BO3 (s) + 3 HCl (g) -109.98 149.42 -154.66 1.2495895846e+027
BF3 (g) + 3 H2O (ℓ) → 3 HF (aq) + H3BO3 (aq)
3 Ba (s) + 2 Al(NO3)3 (aq) → 3 Ba(NO3)2 (aq) + 2 Al (s) Displacement Độc thân -550.06 541.94 -711.72 4.9532179789e+124
Ba(BrO3)2 (s) → Ba+2 (aq) + 2 BrO3-1 (aq) Phân ly 47.70 93.29 19.93 0.00032227066829
Ba(IO3)2 (s) → Ba+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) Phân ly 46.91 -2.95 47.97 3.9405058079e-009
Ba(IO3)2•H2O (s) → Ba+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) + 1 H2O (ℓ) Phân ly
Ba(NO3)2 (s) → Ba+2 (aq) + 2 NO3-1 (aq) Phân ly 39.75 88.68 13.24 0.0047898651593
Ba(OH)2 (aq) + 2 NH4NO3 (s) → Ba(NO3)2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 112.50 536.72 -47.42 203276341.26
Ba(OH)2 (aq) + 2 NH4F (s) → BaI2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 613.64 624.66 401.62 4.3182227813e-071
Ba(OH)2 (aq) + 2 NH4Br (s) → BaBr2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 94.66 484.90 -50.08 594462691.97
Ba(OH)2 (aq) + 2 NH4Cl (s) → BaCl2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 90.66 469.84 -49.32 437492845.96
Ba(OH)2•8H2O (s) + 1 NH4SCN (s) → Ba(SCN)2 (s) + H2O (ℓ) + 1 NH3 (g) Double Disp./Decomposition
Ba(OH)2•8H2O (s) → Ba+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) + 8 H2O (ℓ) Phân ly
BaBr2 (s) → Ba+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly -23.40 28.00 -31.94 394418.48927
BaCO3 (s) → Ba+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly
BaCO3 (s) → Ba+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly
BaCl2 (aq) + 1 AgNO3 (aq) → AgCl (s) + Ba(NO3)2 (aq) Double Displacement -105.64 57.10 -35.76 1841745.2115
BaCl2 (aq) + 1 K2CrO4 (aq) → BaCrO4 (s) + 2 KCl (aq) Double Displacement -27.24 98.76 -56.63 8350237119.1
BaCl2 (s) → Ba+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly -13.76 -1.12 -12.86 179.1017743
BaCrO4 (s) → Ba+2 (aq) + CrO4-2 (aq) Phân ly 27.24 -98.76 56.63 1.1975707824e-010
BaF2 (s) → Ba+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly 5.96 -114.40 40.15 9.2391694103e-008
BaI2 (s) → Ba+2 (aq) + 2 I-1 (aq) Phân ly -42.56 67.04 -62.57 91706409390
BaMoO4 (s) → Ba+2 (aq) + MoO4-2 (aq) Phân ly 12.60 -101.27 42.53 3.5371360876e-008
BaO2 (s) + 2 HCl (aq) → H2O2 (aq) + BaCl2 (aq) Double Displacement
BaSO3 (s) → Ba+2 (aq) + SO3-2 (aq) Phân ly
BaSO4 (s) → Ba+2 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly 26.32 -102.53 56.88 1.0826813347e-010
BaSeO4 (s) → Ba+2 (aq) + SeO4-2 (aq) Phân ly 9.67 -112.16 42.53 3.5371360876e-008
Be(OH)2 (s) → Be+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly
Bi2O3 (s) + 3 C (s graphite) → 3 Bi (s) + 3 CO (g) Displacement Độc thân 242.26 595.39 81.87 4.5310458429e-015
BiAsO4 (s) → Bi+3 (aq) + AsO4-3 (aq) Phân ly
BiI3 (s) → Bi+3 (aq) + 3 I-1 (aq) Phân ly
Br2 (g) → 2 Br (g) 192.85 104.47 161.72 4.6377282031e-029
Br2 (ℓ) + 2 NH4Cl (aq) → 2 NH4Br (aq) + Cl2 (g) Displacement Độc thân 91.20 122.62 54.56 2.7603851402e-010
2 BrCl (g) → Br2 (g) + Cl2 (g) Decomposition 1.63 -11.66 5.06 0.12986048689
2 C (s graphite) + 2 H2 (g) + 1 O2 (g) → CH3COOH (ℓ acetic acid) tổng hợp -484.13 -317.76 -389.95 2.0897082059e+068
2 C (s graphite) + 1 O2 (g) → 2 CO (g) tổng hợp -221.08 179.39 -274.56 1.269133806e+048
C (s graphite) + 1 O2 (g) → CO2 (g) tổng hợp -393.51 2.96 -394.38 1.2480479034e+069
C (s graphite) + 1 H2O (g) → CO (g) + H2 (g) Displacement Độc thân 131.28 134.08 91.31 1.0052868104e-016
C (s graphite) + 2 H2 (g) → CH4 (g methane) tổng hợp -74.85 -80.60 -50.84 807752390.49
C (s graphite) + 2 H2O (g) → CO2 (g) + 2 H2 (g) Displacement Độc thân 90.13 91.73 62.80 9.9381102765e-012
C12H22O11 (s sucrose) + 12 O2 (g) → 12 CO2 (g) + 11 H2O (g) sự cháy -5,156.67 1,819.48 -5,702.40 approaches infinity
C12H22O11 (s sucrose) → 12 C (s graphite) + 11 H2O (g) Decomposition -434.55 1,783.96 -969.84 8.280779136e+169
2 C12H26 (ℓ 1-dodecane) + 37 O2 (g) → 24 CO2 (g) + 26 H2O (g) sự cháy -15,027.30 1,467.69 -15,464.60 approaches infinity
C2H2 (g acetylene) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + H2O (g) -1,255.57 -97.33 -1,226.55 7.8382643157e+214
2 C2H4 (g ethylene) + 1 O2 (g) → 2 C2H4O (g) tổng hợp
C2H4 (g ethylene) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 2 H2O (g) -1,322.96 -29.49 -1,314.18 1.7667940959e+230
C2H4 (g ethylene) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 2 H2O (ℓ) sự cháy -1,410.98 -267.11 -1,331.36 1.8078366893e+233
C2H4 (g ethylene) + 1 H2 (g) → C2H6 (g ethane) tổng hợp -136.98 -120.67 -101.04 5.0399603058e+017
C2H4O (g ethylene oxide) + 1 H2O (ℓ) → HOCH2CH2OH (l ethylene glycol) tổng hợp
2 C2H4O (g ethylene oxide) + 5 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 4 H2O (ℓ) sự cháy
C2H5OH (ℓ ethanol) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) sự cháy -1,235.50 217.39 -1,300.35 6.6702167631e+227
C2H5OH (ℓ ethanol) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) -1,235.50 217.39 -1,300.35 6.6702167631e+227
2 C2H5SH (ℓ) + 9 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 6 H2O (g) + 2 SO2 (g) sự cháy
2 C2H6 (g ethane) + 7 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 6 H2O (ℓ) sự cháy -3,119.66 -619.27 -2,935.00 approaches infinity
C2H6 (g ethane) + 4 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) -1,427.80 46.80 -1,441.73 3.928461896e+252
C2H6O2 (ℓ ethylene glycol) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) -1,057.68 314.01 -1,151.32 5.1732177622e+201
2 C2H6O2 (ℓ ethylene glycol) + 5 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (ℓ) sự cháy -734.91 -721.94 -853.88 3.9960207042e+149
4 C3H5(NO3)3 (ℓ) → 6 N2 (g) + 10 H2O (g) + 12 CO2 (g) + 1 O2 (g)
C3H5(OH)3 + 3 HNO3 → C3H5(NO3)3 + 3 H2O
2 C3H6 (g) + 2 NH3 (g) + 3 O2 (g) → 2 C3H3N (g) + 6 H2O (g)
C3H8 (g propane) + 5 O2 (g) → 3 CO2 (g) + 4 H2O (g) sự cháy -2,043.96 100.57 -2,073.94 approaches infinity
C3H8 (g propane) + 3 H2O (g) → 3 CO (g) + 7 H2 (g) 497.69 671.47 297.49 7.5701914205e-053
C3H8 (g propane) + 5 O2 (g) → 3 CO2 (g) + 4 H2O (ℓ) sự cháy -2,220.00 -374.67 -2,108.30 approaches infinity
2 C45H86O6 (s glyceryl trimyristate) + 127 O2 (g) → 90 CO2 (g) + 86 H2O (ℓ) sự cháy
C4H10 (g n-butane) + 7 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 5 H2O (g) -2,656.99 155.51 -2,703.32 approaches infinity
2 C4H10 (g n-butane) + 13 O2 (g) → 8 CO2 (g) + 10 H2O (g) sự cháy -5,313.98 311.01 -5,406.64 approaches infinity
C5H10O5 (s arabinose) + 5 O2 (g) → 5 CO2 (g) + 5 H2O (ℓ) sự cháy
C5H12 (ℓ) + 8 O2 (g) → 5 CO2 (g) + 6 H2O (ℓ) sự cháy
C5H12 (ℓ pentane) + 8 O2 (g) → 5 CO2 (g) + 6 H2O (g) -3,245.42 297.77 -3,334.19 approaches infinity
C6H10O5 (s) + 6 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 5 H2O (g) sự cháy
C6H12O6 (s) + 6 O2 (g) → 6 CO2 (g) + 6 H2O (ℓ) sự cháy
C6H14 → C6H6 + 4 H2
2 C6H14 (ℓ) + 19 O2 (g) → 12 CO2 (g) + 14 H2O (g)
C6H4(OH)COOH (s) + 1 (CH3CO)2O (ℓ) → C6H4(OCOCH3)COOH (s) + CH3COOH (ℓ)
C6H5CH3 (ℓ toluene) + 9 O2 (g) → 7 CO2 (g) + 4 H2O (g) sự cháy
C6H5CH3 (ℓ toluene) + 9 O2 (g) → 7 CO2 (g) + 4 H2O (ℓ) sự cháy
2 C6H5Cl chlorobenzene + 1 C2HOCl3 chloral → C14H9Cl5 DDT + H2O
4 C6H5Li + 1 SnCl4 → (C6H5)4Sn + 4 LiCl
C6H6 (ℓ) + 1 HNO3 (ℓ) → C6H5NO2 (ℓ) + H2O (ℓ)
2 C6H6 (ℓ benzene) + 15 O2 (g) → 12 CO2 (g) + 6 H2O (g) sự cháy -6,271.02 274.51 -6,352.80 approaches infinity
2 C6H6 (ℓ benzene) + 15 O2 (g) → 12 CO2 (g) + 6 H2O (ℓ) sự cháy -6,535.08 -438.35 -6,404.34 approaches infinity
C7H6O3 (s) + 1 C4H6O3 (ℓ) → C9H8O4 (s) + CH3COOH (ℓ)
2 C8H18 (g) + 25 O2 (g) → 16 CO2 (g) + 18 H2O (ℓ) sự cháy
CF2Cl2 (g) + 2 Na2C2O4 (s) → 2 NaF (s) + 2 NaCl (s) + 4 CO2 (g) + 1 C (s)
2 CH3CHO (ℓ) + 1 O2 (g) → 2 CH3COOH (ℓ acetic acid)
CH3COOH (ℓ acetic acid) + 2 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 2 H2O (ℓ) sự cháy -874.55 -2.71 -873.17 9.5780601958e+152
#REF!
CH3COOH (ℓ acetic acid) + 1 C2H5OH (ℓ ethanol) → CH3COOCH2CH3 (ℓ ethyl acetate) + H2O (ℓ)
CH3COOH (aq) + 1 NaOH (aq) → CH3COONa (aq) + H2O (ℓ) Double Displacement
CH3COOH (ℓ acetic acid) + 2 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 2 H2O (g) -786.53 234.91 -855.99 9.3606133256e+149
4 CH3NH2 (g) + 9 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 10 H2O (g) + 2 N2 (g)
CH3OH (ℓ methanol) → 2 H2 (g) + CO (g) Decomposition 128.49 331.84 29.54 6.6761784928e-006
CH3OH (ℓ methanol) + 1 CO (g) → CH3COOH (ℓ)
2 CH3SH + 1 CO → CH3COSCH3 + H2S
2 CH4 (g methane) + 1 O2 (g) → 2 CO (g) + 4 H2 (g) -71.38 340.59 -172.88 1.9451401966e+030
CH4 (g methane) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (ℓ) sự cháy -890.32 -242.83 -817.90 1.9854259928e+143
CH4 (g methane) + 4 Cl2 (g) → CCl4 (ℓ) + 4 HCl (g)
CH4 (g methane) → C (g) + 4 H (g)
CH4 (g methane) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) sự cháy -802.30 -5.21 -800.72 1.9403516605e+140
CH4 (g methane) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) -802.30 -5.21 -800.72 1.9403516605e+140
CH4 (g methane) + 1 NH3 (g) → HCN (g) + 3 H2 (g) 256.10 214.83 192.00 2.2971197065e-034
CH4 (g methane) + 1 Cl2 (g) → CH3Cl (g) + HCl (g)
8 CH4 → C8H18 + 7 H2
CH4 (g methane) + 1 H2O (g) → CO (g) + 3 H2 (g) 206.13 214.68 142.15 1.2445482331e-025
2 CH4 (g methane) + 1 S8 (g) → 2 CS2 (g) + 4 H2S (g) 201.91 495.90 54.12 3.2965421649e-010
2 CHCl3 (aq) + 1 O2 (g) + 2 H2O (ℓ) → 2 CO2 (g) + 6 HCl (aq)
CO (g) + 3 H2 (g) → CH4 (g) + H2O (g)
2 CO (g) + 1 O2 (g) → 2 CO2 (g) tổng hợp -565.94 -173.47 -514.20 1.2273123305e+090
CO (g) + 2 H2 (g) → CH3OH (ℓ)
CO (g) + 2 H2 (g) → CH3OH (g) tổng hợp
CO (g) + 1 CH3OH (ℓ) → CH3COOH (ℓ) tổng hợp
CO2 (g) + 1 H2 (g) → CH4 (g methane) + H2O (ℓ) 32.83 -88.09 106.36 2.320050013e-019
CO2 (g) + 1 C (s) → 2 CO (g) tổng hợp
5 CO2 (g) + 55 NH4+1 (aq) + 76 O2 (g) → C5H7O2N (s bacterial tissue) + 54 NO2-1 (aq) + 52 H2O (ℓ) + 109 H+1 (aq)
CO2 (g) + 1 H2O (ℓ) → H2CO3 (aq) tổng hợp 2.20 -340.49 103.66 6.8951418046e-019
CS2 (ℓ) + 3 O2 (g) → CO2 (g) + 2 SO2 (g) -1,076.87 -56.53 -1,060.03 5.2426973554e+185
CS2 (ℓ) + 3 Cl2 (g) → S2Cl2 (g) + CCl4 (g)
2 Ca (s) + 1 O2 (g) → 2 CaO (s) tổng hợp -1,270.26 -211.47 -1,207.08 3.0411208696e+211
Ca (s) + 2 H2O (ℓ) → Ca(OH)2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -431.15 -125.29 -393.74 9.6405512369e+068
Ca (s) + 1 F2 (g) → CaF2 (s) tổng hợp -1,219.64 -175.26 -1,167.34 3.3151218901e+204
Ca(HCO3)2 (aq) + 1 Ca(OH)2 (aq) → 2 CaCO3 (s) + 2 H2O (ℓ)
Ca(IO3)2 (s) → Ca+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) Phân ly 17.00 -46.44 29.71 6.2336665978e-006
Ca(IO3)2•6H2O (s) → Ca+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) + 6 H2O (ℓ) Phân ly
Ca(NO3)2 (aq) + 1 K2CO3 (aq) → CaCO3 (s) + 2 KNO3 (aq)
Ca(OH)2 (aq) + 1 CO2 (g) → CaCO3 (s) + H2O (ℓ)
3 Ca(OH)2 (aq) + 2 H3PO4 (aq) → 6 H2O (ℓ) + Ca3(PO4)2 (s) Double Displacement
Ca(OH)2 (aq) + 2 NH4Cl (s) → CaCl2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 90.66 469.84 -49.32 437492845.96
Ca(OH)2 (s) → Ca+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly -16.64 -158.03 30.41 4.7000453963e-006
Ca(OH)2 (aq) + 2 NH4NO3 (s) → Ca(NO3)2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 112.50 536.72 -47.42 203276341.26
Ca(OH)2 (aq) + 1 Na2CO3 (aq) → CaCO3 (s) + 2 NaOH (aq)
Ca(OH)2 (aq) + 2 NH4Br (s) → CaBr2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 94.66 484.90 -50.08 594462691.97
Ca(OH)2 (aq) + 2 NH4I (s) → CaI2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 88.56 534.28 -70.84 2.5782298016e+012
Ca3(PO4)2 (s beta) + 3 H2SO4 (ℓ) → 2 H3PO4 (ℓ) + 3 CaSO4 (s) -249.40 -85.94 -234.33 1.1353353741e+041
Ca3(PO4)2 (s beta) + 2 H2SO4 (aq) → 2 CaSO4 (s) + Ca(H2PO4)2 (aq)
Ca3(PO4)2 (s beta) + 3 H2SO4 (aq) → 2 H3PO4 (aq) + 3 CaSO4 (s) -9.63 -420.22 115.13 6.7448815672e-021
2 Ca3(PO4)2 (s beta) + 6 SiO2 (s quartz) + 10 C (s graphite) → P4 (g) + 6 CaSiO3 (s wollastonite) + 10 CO (g) 2,921.11 1,819.49 2,311.02 0
2 Ca3(PO4)2 (s beta) + 6 SiO2 (s quartz) + 10 C (s graphite) → P4 (g) + 6 CaSiO3 (ℓ) + 10 CO (g)
Ca3(PO4)2 (s beta) → 3 Ca+2 (aq) + 2 PO4-3 (aq) Phân ly -62.43 -838.90 186.62 2.0126640746e-033
3 CaBr2 (aq) + 2 K3PO4 (aq) → Ca3(PO4)2 (s) + 6 KBr (aq) Double Displacement
CaBr2 (s) → Ca+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly -102.68 -18.00 -97.35 1.137446854e+017
CaC2 (s) + 2 H2O (ℓ) → Ca(OH)2 (s) + C2H2 (g)
CaC2O4•H2O (s) → Ca+2 (aq) + C2O4-2 (aq) + 1 H2O (ℓ) Phân ly
CaCO3 (s) → Ca+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly
CaCO3 (s) + 1 H2C2O4 (aq) → CaC2O4 (s) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g)
CaCO3 (s) + 1 SO2 (g) → CaSO3 (s) + CO2 (g)
CaCO3 (s) + 2 HCl (aq) → CaCl2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g)
CaCO3 (s) → Ca+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly
CaCO3 (s) + 1 CO2 (g) + 1 H2O (ℓ) → Ca+2 (aq) + 2 HCO3-1 (aq)
CaCO3 (s aragonite) → CaO (s) + CO2 (g) Decomposition 178.49 163.18 129.88 1.7568809808e-023
CaCl2 (aq) + 2 AgNO3 (aq) → 2 AgCl (s) + Ca(NO3)2 (aq) Double Displacement -130.86 -65.72 -111.34 3.2137304864e+019
CaCl2 (s) → Ca+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly -81.33 -44.78 -67.94 8.0026778597e+011
CaCrO4 (s) → Ca+2 (aq) + CrO4-2 (aq) Phân ly -44.93 -136.82 -4.01 5.0415107331
CaF2 (s) → Ca+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly 11.61 -149.61 56.20 1.4244202015e-010
CaF2 (s) + 1 H2SO4 (ℓ) → 2 HF (g) + CaSO4 (s) Double Displacement 56.90 228.09 -11.03 85.601213177
CaI2 (s) → Ca+2 (aq) + 2 I-1 (aq) Phân ly -116.40 24.17 -123.59 4.5002435496e+021
CaMoO4 (s) → Ca+2 (aq) + MoO4-2 (aq) Phân ly 0.68 -148.53 44.77 1.4328440068e-008
CaO (s) + 2 NH4Cl (s) → 2 NH3 (g) + H2O (g) + 1 CaCl2 (s) 134.15 450.68 -0.17 1.0709874178
CaO (s) + 3 C (s) → CaC2 (s) + CO (g)
CaO (s) + 1 H2O (ℓ) → Ca(OH)2 (s) tổng hợp -65.21 -24.72 -57.79 13333167154
CaO (s) + 1 H2O (ℓ) → Ca+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) -81.85 -182.75 -27.38 62666.490901
CaO (s) + 1 SO2 (g) → CaSO3 (s) tổng hợp
CaS (aq) + 2 HBr (aq) → CaBr2 (aq) + H2S (g) Double Displacement
CaSO3•0.5H2O (s) → Ca+2 (aq) + SO3-2 (aq) + 1 H2O (ℓ) Phân ly
CaSO4 (s) → Ca+2 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly -17.60 -139.56 23.83 6.682397749e-005
CaSO4•2H2O (s) → Ca+2 (aq) + SO4-2 (aq) + 2 H2O (ℓ) Phân ly
CaSiO3 (s) + 6 HF (g) → SiF4 (g) + CaF2 (s) + 3 H2O (ℓ)
CaSiO3 (s) + 6 HF (aq) → SiF4 (g) + CaF2 (aq) + 3 H2O (ℓ)
Cd (s gamma) + 2 AgNO3 (aq) → Cd(NO3)2 (aq) + 2 Ag (s) Displacement Độc thân -287.06 -185.22 -231.84 4.1578686901e+040
Cd (s gamma) + 1 Cu(NO3)2 (aq) → Cd(NO3)2 (aq) + Cu (s) Displacement Độc thân -140.67 7.77 -143.12 1.1883226388e+025
3 Cd (s gamma) + 2 Al(NO3)3 (aq) → 3 Cd(NO3)2 (aq) + 2 Al (s) Displacement Độc thân 835.04 325.28 737.88 5.2701603422e-130
Cd(IO3)2 (s) → Cd+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) Phân ly
Cd(OH)2 (s) → Cd+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly
Cd3(AsO4)2 (s) → 3 Cd+2 (aq) + 2 AsO4-3 (aq) Phân ly
Cd3(PO4)2 (s) → 3 Cd+2 (aq) + 2 PO4-3 (aq) Phân ly
CdC2O4•3H2O (s) → Cd+2 (aq) + C2O4-2 (aq) + 3 H2O (ℓ) Phân ly
CdCO3 (s) → Cd+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly -2.43 -222.57 63.94 6.2744164309e-012
CdCl2 (aq) + 1 (NH4)2CS (aq) + 2 H2O (ℓ) → CdS (s) + CO2 (g) + 2 NH4Cl (aq)
CdF2 (s) → Cd+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly -40.70 -178.20 12.48 0.0065084404535
Cl2 (g) + 2 NaOH (aq) → NaCl (aq) + NaClO (aq) + 1 H2O (ℓ) -100.11 -33.24 -90.69 7.7461280315e+015
Cl2 (g) + 1 H2S (aq) → S (s rhombic) + 2 HCl (aq) Displacement Độc thân -463.33 -306.16 -342.58 1.0489599847e+060
Cl2 (g) + 1 K2S (aq) → 2 KCl (aq) + S (s) Displacement Độc thân
3 Cl2 (g) + 5 AgNO3 (aq) + 3 H2O (ℓ) → HClO3 (aq) + 5 HNO3 (aq) + 5 AgCl (s) Quá trình oxy hóa-Giảm -404.57 -598.20 -226.41 4.6507499942e+039
Cl2 (g) + 2 NH4Br (aq) → 2 NH4Cl (aq) + Br2 (ℓ) Displacement Độc thân -91.20 -122.62 -54.56 3622682883.8
Cl2 (g) → 2 Cl (g) 242.58 107.15 210.62 1.2557964415e-037
Co(IO3)2•2H2O (s) → Co+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) + 2 H2O (ℓ) Phân ly
Co(OH)2 (s) → Co+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly
Co3(AsO4)2 (s) → 3 Co+2 (aq) + 2 AsO4-3 (aq) Phân ly
Co3(PO4)2 (s) → 3 Co+2 (aq) + 2 PO4-3 (aq) Phân ly
CoCl2 (s) → Co+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly -79.92 -109.17 -47.02 172984012.97
16 Cr (s) + 1 S8 (s) → 8 Cr2S (s) tổng hợp
2 Cr (s) + 3 Cl2 (g) → 2 CrCl3 (s) tổng hợp -1,113.00 -470.15 -972.20 2.14559782e+170
4 Cr (s) + 3 O2 (g) → 2 Cr2O3 (s) tổng hợp -2,269.40 -547.23 -2,106.22 approaches infinity
5 Cr2(SO4)3 + 6 KMnO4 + 16 H2O → 10 H2CrO4 + 6 MnSO4 + 3 K2SO4 + 6 H2SO4 Quá trình oxy hóa-Giảm
Cr2O3 (s) + 3 H2S (g) → Cr2S3 (s) + 3 H2O (ℓ)
13 C (s graphite) + 3 Cr2O3 (s) → 2 Cr3C2 (s) + 9 CO (g) 2,238.54 1,634.50 1,751.17 1.5531678825e-307
CsClO4 (s) → Cs+1 (aq) + ClO4-1 (aq) Phân ly
CsIO4 (s) → Cs+1 (aq) + IO4-1 (aq) Phân ly
Cu (s) + 2 H2SO4 (ℓ) → CuSO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 1 SO2 (g) -84.99 -38.52 -73.52 7.6008722967e+012
3 Cu (s) + 8 HNO3 (aq) → 3 Cu(NO3)2 (aq) + 2 NO (g) + 4 H2O (ℓ) -353.79 9.87 -356.34 2.7011006116e+062
Cu (s) + 2 AgNO3 (aq) → Cu(NO3)2 (aq) + 2 Ag (s) Displacement Độc thân -146.39 -192.99 -88.72 3.4989392228e+015
16 Cu (s) + 1 S8 (s) → 8 Cu2S (s) tổng hợp
Cu (s) + 2 AgNO3 (aq) → 2 Ag (s) + Cu(NO3)2 (aq) -146.39 -192.99 -88.72 3.4989392228e+015
Cu (s) + 4 HNO3 (aq) → Cu(NO3)2 (aq) + 2 NO2 (g) + 2 H2O (ℓ) -25.81 194.11 -83.56 4.3640850798e+014
Cu(IO3)2•H2O (s) → Cu+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) + 1 H2O (ℓ) Phân ly
Cu(NO3)2 (aq) + 2 KOH (aq) → Cu(OH)2 (s) + 2 KNO3 (aq) Double Displacement -54.99 229.45 -123.75 4.8002998356e+021
2 Cu(NO3)2 (s) → 2 CuO (s) + 4 NO2 (g) + 1 O2 (g) Decomposition
Cu2S (s alpha) + 1 O2 (g) → 2 Cu (s) + SO2 (g) Displacement Độc thân -217.33 -11.54 -214.00 3.1136090564e+037
Cu3(AsO4)2 (s) → 3 Cu+2 (aq) + 2 AsO4-3 (aq) Phân ly
Cu3(PO4)2 (s) → 3 Cu+2 (aq) + 2 PO4-3 (aq) Phân ly
CuBr2 (s) → Cu+1 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly
CuC2O4 (s) → Cu+2 (aq) + C2O4-2 (aq) Phân ly
CuCN (s) → Cu+1 (aq) + CN-1 (aq) Phân ly 127.31 44.72 114.01 1.0597434895e-020
CuCl (s) → Cu+1 (aq) + Cl-1 (aq) Phân ly 41.76 10.87 38.62 1.7127431861e-007
CuCl2 (s) → Cu+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly -63.68 -94.69 -35.06 1388634.7572
CuCl2 (aq) + 1 Na2S (aq) → CuS (s) + 2 NaCl (aq) Double Displacement -246.94 -61.96 -199.16 7.8210290619e+034
2 CuFeS3 (s) + 7 O2 (g) → 6 Cu (s) + 2 FeO (s) + 6 SO2 (g)
CuI (s) → Cu+1 (aq) + I-1 (aq) Phân ly 84.26 55.22 67.86 1.2905678393e-012
2 CuO (s) + 1 C (s graphite) → 2 Cu (s) + CO2 (g) Displacement Độc thân -78.87 189.03 -134.98 4.4543949221e+023
2 CuS + 1 O2 → Cu2S + SO2
3 CuS (s) + 8 HNO3 (aq) → 8 NO (g) + 3 CuSO4 (aq) + 4 H2O (ℓ) -1,136.52 355.23 -1,242.09 4.138677676e+217
CuSCN (s) → Cu+1 (aq) + SCN-1 (aq) Phân ly
CuSO4 (aq) + 4 NH3 (aq) → Cu(NH3)4SO4 (aq)
2 Dy (s) + 3 Cl2 (g) → 2 DyCl3 (s) tổng hợp
2 Dy (s) + 3 I2 (g) → 2 DyI3 (s) tổng hợp
2 Dy (s) + 3 Br2 (g) → 2 DyBr3 (s) tổng hợp
2 Dy (s) + 3 F2 (g) → 2 DyF3 (s) tổng hợp
2 Dy (s) + 3 H2SO4 (aq) → Dy2(SO4)3 (aq) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân
2 Eu (s) + 6 HF (g) → 2 EuF3 (s) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân
2 Eu (s) + 6 H2O (g) → 2 Eu(OH)3 (aq) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân
Eu(OH)3 (s) → Eu+3 (aq) + 3 OH-1 (aq) Phân ly
F2 (g) + 2 KCl (aq) → 2 KF (aq) + Cl2 (g) Displacement Độc thân -176.98 198.26 -262.18 8.6001210719e+045
F2 (g) + 2 NaI (aq) → 2 NaF (aq) + I2 (s) Displacement Độc thân -400.90 -18.19 -421.50 7.0422926332e+073
F2 (g) → 2 F (g) 157.98 114.61 123.84 2.0089236882e-022
8 Fe (s alpha) + 1 S8 (s) → 8 FeS (s pyrrhotite) tổng hợp
Fe (s alpha) + 2 HCl (aq) → FeCl2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -89.12 -34.34 -78.87 6.5795325228e+013
Fe (s alpha) + 2 HCl (aq) → FeCl2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -89.12 -34.34 -78.87 6.5795325228e+013
2 Fe (s alpha) + 3 CuCl2 (aq) → 2 FeCl3 (aq) + 3 Cu (s) Displacement Độc thân -291.37 -288.15 -205.76 1.120980899e+036
3 Fe (s alpha) + 4 H2O (g) → Fe3O4 (s magnetite) + 4 H2 (g) Displacement Độc thân -151.10 -167.92 -101.10 5.1634413233e+017
Fe (s alpha) + 1 CuSO4 (aq) → FeSO4 (aq) + Cu (s) Displacement Độc thân -153.89 -32.20 -144.39 1.9835407409e+025
2 Fe (s alpha) + 3 H2SO4 (aq) → Fe2(SO4)3 (aq) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân -97.06 -294.57 -9.20 40.912870495
2 Fe (s alpha) + 3 Cl2 (g) → 2 FeCl3 (s) tổng hợp -798.98 -438.95 -668.10 1.1286748452e+117
2 Fe (s alpha) + 6 HCl (aq) → 2 FeCl3 (aq) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân -97.06 -294.57 -9.20 40.912870495
4 Fe (s alpha) + 3 O2 (g) → 2 Fe2O3 (s hematite) tổng hợp -1,648.50 -549.41 -1,484.48 1.2137109021e+260
4 Fe (s) + 3 O2 (g) + 6 H2O (ℓ) → 4 Fe(OH)3 (s) tổng hợp
Fe(OH)2 (s) → Fe+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly
3 Fe(OH)2 (s) → Fe3O4 (s) + 2 H2O (ℓ) + 1 H2 (g) Decomposition
Fe(OH)3 (s) → Fe+3 (aq) + 3 OH-1 (aq) Phân ly
2 Fe(OH)3 (s) → Fe2O3 (s) + 3 H2O (ℓ) Decomposition
Fe2O3 (s hematite) + 3 H2SO4 (aq) → Fe2(SO4)3 (aq) + 3 H2O (ℓ) Double Displacement -130.30 -509.45 21.50 0.00017106193289
Fe2O3 (s hematite) + 3 C (s graphite) → 2 Fe (s alpha) + 3 CO (g) 492.63 543.79 330.40 1.2977872179e-058
2 Fe2O3 (s hematite) + 3 C (s graphite) → 4 Fe (s alpha) + 3 CO2 (g) Displacement Độc thân 467.97 558.29 301.34 1.601690177e-053
Fe2O3 (s hematite) + 3 CO (g) → 2 Fe (s alpha) + 3 CO2 (g) -24.66 14.50 -29.06 123417.00974
Fe2O3 (s hematite) + 6 HNO3 (aq) → 2 Fe(NO3)3 (aq) + 3 H2O (ℓ) Double Displacement -130.30 -509.45 21.50 0.00017106193289
Fe2O3 (s hematite) + 3 Mg (s) → 3 MgO (s) + 2 Fe (s alpha) Displacement Độc thân
Fe2O3 (s hematite) + 6 HCl (aq) → 2 FeCl3 (aq) + 3 H2O (ℓ) -130.30 -509.45 21.50 0.00017106193289
FeCO3 (s) + 1 H2CO3 (aq) → Fe(HCO3)2 (aq) tổng hợp
FeCO3 (s) → Fe+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly
FeF2 (s) → Fe+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly -51.41 -252.24 24.60 4.898088776e-005
FeO (s) + 1 CO (g) → Fe (s alpha) + CO2 (g) -11.01 -17.69 -5.64 9.7306136842
4 FeO (s) + 1 O2 (g) → 2 Fe2O3 (s hematite) tổng hợp -560.66 -273.23 -478.64 7.2238044634e+083
FeO (s) + 1 C (s graphite) → Fe (s alpha) + CO (g) 161.42 158.74 114.18 9.8950134418e-021
FePO4•2H2O (s) → Fe+3 (aq) + PO4-3 (aq) + 2 H2O (ℓ) Phân ly
4 FeS2 (s pyrite) + 2 H2O (ℓ) + 15 O2 (g) → 2 Fe2(SO4)3 (aq) + 2 H2SO4 (aq) -6,183.66 -4,529.91 -4,833.32 approaches infinity
10 FeSO4 (aq) + 2 KMnO4 (aq) + 8 H2SO4 (aq) → 5 Fe2(SO4)3 (aq) + 2 MnSO4 (aq) + 1 K2SO4 (aq) + 8 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm -1,239.58 -1,752.82 -716.26 3.0924685108e+125
6 FeSO4 (aq) + 1 K2Cr2O7 (aq) + 7 H2SO4 (aq) → 3 Fe2(SO4)3 (aq) + Cr2(SO4)3 (aq) + 7 H2O (ℓ) + 1 K2SO4 (aq) Quá trình oxy hóa-Giảm
Ga(OH)3 (s) → Ga+3 (aq) + 3 OH-1 (aq) Phân ly 62.74 -463.67 200.52 7.3868818211e-036
H2 (g) + 1 I2 (g) → 2 HI (g) tổng hợp -9.48 21.79 -15.92 615.48648952
H2 (g) + 2 C (s graphite) + 1 N2 (g) → 2 HCN (g) tổng hợp 270.28 69.87 249.36 2.049213632e-044
H2 (g) + 1 Cl2 (g) → 2 HCl (g) tổng hợp -184.60 19.98 -190.62 2.4948094462e+033
2 H2 (g) + 1 O2 (g) → 2 H2O (g) tổng hợp -483.64 -88.77 -457.18 1.2558201395e+080
H2 (g) + 1 O2 (g) → H2O2 (ℓ) tổng hợp -187.78 -226.00 -120.42 1.252694422e+021
H2 + 1 Br2 → 2 HBr tổng hợp
8 H2 (g) + 1 S8 (s rhombic) → 8 H2S (g) tổng hợp
2 H2 (g) + 1 O2 (g) → 2 H2O (ℓ) tổng hợp -571.66 -326.39 -474.36 1.2849928175e+083
H2C2O4 (aq) + 2 NaHCO3 (s) → Na2C2O4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 CO2 (g) Double Disp./Decomposition 56.48 481.00 -83.20 3.7741610477e+014
H2CO3 (aq) → CO2 (g) + H2O (ℓ) Decomposition -2.20 340.49 -103.66 1.4502964962e+018
H2NCH2COOH (aq) + 1 NaOH (aq) → H2NCH2COONa (aq) + H2O (ℓ)
2 H2O (ℓ) → 2 H2 (g) + O2 (g) 571.66 326.39 474.36 7.7821446653e-084
H2O (g) + 1 CO (g) → H2 (g) + CO2 (g) -41.15 -42.35 -28.51 98858.456849
2 H2O2 (aq) → 2 H2O (ℓ) + O2 (g) Decomposition
5 H2O2 (aq) + 2 KMnO4 (aq) + 3 H2SO4 (aq) → 5 O2 (g) + 2 MnSO4 (aq) + 1 K2SO4 (aq) + 8 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm
2 H2O2 (aq) → 2 H2O (ℓ) + O2 (g) Decomposition
2 H2S (g) + 3 O2 (g) → 2 H2O (ℓ) + 2 SO2 (g) -1,124.98 -390.59 -1,008.64 5.1989464395e+176
2 H2S (g) + 1 SO2 (g) → 3 S (s rhombic) + 2 H2O (ℓ) -234.49 -424.07 -108.07 8.5920809745e+018
H2S (aq) + 2 O2 (aq) → H2SO4 (aq) tổng hợp
2 H2S (g) + 3 O2 (g) → 2 H2O (g) + 2 SO2 (g) -1,036.96 -152.97 -991.46 5.0809168377e+173
16 H2S (g) + 8 SO2 (g) → 16 H2O (g) + 3 S8 (s)
H2SO3 (aq) → SO2 (g) + H2O (ℓ) Decomposition 52.89 347.31 -50.77 785261129.11
H2SO4 (aq) + 1 Fe (s) → FeSO4 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân
H2SO4 (aq) + 2 NaHCO3 (s) → Na2SO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 CO2 (g) Double Disp./Decomposition 56.48 481.00 -83.20 3.7741610477e+014
H2SO4 (aq) + 2 KOH (aq) → 2 H2O (ℓ) + K2SO4 (aq) Double Displacement -111.68 161.32 -159.80 9.9381727897e+027
H2SO4 (aq) + 2 NaOH (aq) → 2 H2O (ℓ) + Na2SO4 (aq) -111.68 161.32 -159.80 9.9381727897e+027
H2SO4 (aq) + 2 NaHCO3 (aq) → Na2SO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 CO2 (g) Double Disp./Decomposition
H2SO4 (aq) + 1 NH3 (aq) → (NH4)2SO4 (aq)
H3PO4 (aq) + 2 NaOH (aq) → Na2HPO4 (aq) + 2 H2O (ℓ)
2 H3PO4 (aq) + 3 CaCO3 (s) → Ca3(PO4)2 (s) + 3 H2O (ℓ) + 3 CO2 (g) Double Disp./Decomposition
2 H3PO4 (aq) + 3 Na2SO3 (s) → 2 Na3PO4 (aq) + 3 H2O (ℓ) + 3 SO2 (g) Double Disp./Decomposition 82.47 870.00 -177.30 1.157029665e+031
H3PO4 (aq) + 3 NaOH (aq) → 3 H2O (ℓ) + Na3PO4 (aq) Double Displacement -167.52 241.98 -239.70 9.9074026803e+041
H3PO4 (aq) + 3 NaHCO3 (s) → Na3PO4 (aq) + 3 H2O (ℓ) + 3 CO2 (g) Double Disp./Decomposition 84.72 721.50 -124.80 7.3321381986e+021
2 H3PO4 (aq) + 3 MgCO3 (s) → Mg3(PO4)2 (s) + 3 H2O (ℓ) + 3 CO2 (g) Double Disp./Decomposition 23.45 1,286.40 -359.58 9.9814994582e+062
HAsO2 + 2 Ce(SO4)2 + 2 H2O (ℓ) → H3AsO4 + Ce2(SO4)3 + H2SO4 Quá trình oxy hóa-Giảm
2 HBr (aq) + 1 CdCO3 (s) → CdBr2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition 238.47 257.54 168.22 3.3689238699e-030
2 HBr (aq) + 1 Na2CO3 (s) → 2 NaBr (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -28.60 265.61 -107.69 7.3709172778e+018
HBr (aq) + 1 NH3 (aq) → NH4Br (aq)
2 HBr (aq) + 1 Ba(OH)2 (aq) → 2 H2O (ℓ) + BaBr2 (aq) -111.68 161.32 -159.80 9.9381727897e+027
2 HBr (aq) + 1 K2CO3 (s) → 2 KBr (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -33.96 333.07 -133.75 2.7120022851e+023
2 HBr (aq) + 1 Ag2SO3 (s) → 2 AgBr (s) + H2O (ℓ) + 1 SO2 (g) Double Disp./Decomposition -49.52 209.24 -111.94 4.0938389512e+019
2 HBr (aq) + 1 Ag2CO3 (s) → 2 AgBr (s) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -131.13 165.61 -180.61 4.3980855416e+031
HC3H3O3 (aq) → C2H4O (aq) + CO2 (g) Decomposition
2 HCN (aq) + 1 Ag2CO3 (s) → 2 AgCN (s) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -2.79 -61.01 41.57 5.2100975049e-008
HCN (aq) + 1 KOH (aq) → KCN (aq) + H2O (ℓ) Double Displacement -55.84 80.66 -79.90 9.969038464e+013
HCOOH (ℓ) → H2O (ℓ) + CO (g) Decomposition
2 HCl (aq) + 1 CaCO3 (s) → CaCl2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g)
2 HCl (aq) + 1 CaCO3 (s) → CaCl2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition
2 HCl (aq) + 1 Ca(OH)2 (aq) → CaCl2 (aq) + H2O (ℓ) 174.15 91.41 77.38 2.7724019346e-014
2 HCl (aq) + 1 Na2CO3 (s) → 2 NaCl (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -28.60 265.61 -107.69 7.3709172778e+018
14 HCl (aq) + 6 FeCl2 (aq) + K2Cr2O7 (aq) → 2 CrCl3 (aq) + 6 FeCl3 (aq) + 2 KCl (aq) + 7 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm
2 HCl (aq) + 1 K2CO3 (s) → 2 KCl (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -33.96 333.07 -133.75 2.7120022851e+023
6 HCl (aq) + 4 KI (aq) + K2SeO3 (aq) → 2 I2 (s) + 6 KCl (aq) + Se (s hexagonal black) + 3 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm -127.54 26.74 -135.31 5.0886834318e+023
HCl (aq) + 1 NaOH (aq) → H2O (ℓ) + NaCl (aq) -55.84 80.66 -79.90 9.969038464e+013
HCl (aq) + 1 KOH (aq) → KCl (aq) + H2O (ℓ) Double Displacement -55.84 80.66 -79.90 9.969038464e+013
HCl (g) → H+1 (aq) + Cl-1 (aq) Phân ly -74.85 -130.29 -35.94 1980459.382
6 HCl (aq) + 2 KMnO4 (aq) + 5 NaNO2 (aq) → 2 MnCl2 (aq) + 2 KCl (aq) + 5 NaNO3 (aq) + 4 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm -1,015.96 -218.66 -880.74 2.0302895463e+154
2 HCl (aq) + 1 FeCO3 (s) → FeCl2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition
2 HCl (aq) + 1 PbCO3 (s) → PbCl2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition 18.11 163.13 -30.45 216225.06387
2 HCl (aq) + 1 MgCO3 (s) → MgCl2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -50.40 79.83 -74.25 1.0203778418e+013
4 HCl (aq) + 1 MnO2 (s) → 2 H2O (ℓ) + MnCl2 (aq) + 1 Cl2 (g) 61.84 123.14 25.29 3.7079780614e-005
2 HCl (aq) + 1 Na2SO3 (s) → 2 NaCl (aq) + H2O (ℓ) + 1 SO2 (g) Double Disp./Decomposition 27.49 290.00 -59.10 22617685696
5 HClO2 (aq) → 4 ClO2 (g) + HCl (aq) + 2 H2O (ℓ) Decomposition 3.88 717.13 -210.04 6.3017837229e+036
2 HClO4 (aq) + 1 Ca(OH)2 (aq) → Ca(ClO4)2 (aq) + 2 H2O (ℓ) Double Displacement
2 HD (g) → H2 (g) + D2 (g)
2 HF (aq) + 1 K2CO3 (s) → 2 KF (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -33.96 333.07 -133.75 2.7120022851e+023
HF (aq) + 1 KOH (aq) → KF (aq) + H2O (ℓ) Double Displacement -55.84 80.66 -79.90 9.969038464e+013
2 HF (aq) + 1 CdCO3 (s) → CdF2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -4.63 117.92 -39.72 9099764.1655
2 HF (aq) + 1 Na2CO3 (s) → 2 NaF (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -28.60 265.61 -107.69 7.3709172778e+018
2 HI (aq) + 1 Ag2SO3 (s) → 2 AgI (s) + H2O (ℓ) + 1 SO2 (g) Double Disp./Decomposition -105.18 168.24 -155.28 1.6046958934e+027
2 HI (aq) + 1 Na2SO3 (s) → 2 NaI (aq) + H2O (ℓ) + 1 SO2 (g) Double Disp./Decomposition 27.49 290.00 -59.10 22617685696
2 HI (aq) + 1 Ag2CO3 (s) → 2 AgI (s) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -186.79 124.61 -223.95 1.7239539444e+039
HNO2 (aq) + 1 NaOH (aq) → H2O (ℓ) + NaNO2 (aq)
6 HNO3 (aq) + 5 H2C2O4 (aq) + 2 KMnO4 (aq) → 10 CO2 (g) + 2 Mn(NO3)2 (aq) + 2 KNO3 (aq) + 8 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm -1,455.08 1,938.38 -2,033.26 approaches infinity
6 HNO3 (aq) + S (s rhombic) → 6 NO2 (g) + H2SO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm -37.69 689.04 -243.15 3.9848070462e+042
14 HNO3 (aq) + 3 Cu2O (s) → 6 Cu(NO3)2 (aq) + 2 NO (g) + 7 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm -511.11 -259.11 -433.26 8.0926651404e+075
HNO3 (aq) + 1 NaOH (aq) → NaNO3 (aq) + H2O (ℓ) -55.84 80.66 -79.90 9.969038464e+013
2 HNO3 (aq) + 1 Na2CO3 (aq) → 2 NaNO3 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) -2.20 340.49 -103.66 1.4502964962e+018
Hg2(SCN)2 (s) → Hg2+2 (aq) + 2 SCN-1 (aq) Phân ly
Hg2Br2 (s) → Hg2+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly 136.20 30.60 126.64 6.4922818805e-023
Hg2C2O4 (s) → Hg2+2 (aq) + C2O4-2 (aq) Phân ly
Hg2CO3 (s) → Hg2+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly 48.80 -152.31 93.79 3.6964820907e-017
Hg2Cl2 (s) → Hg2+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly 103.32 5.00 101.78 1.4720524324e-018
Hg2F2 (s) → Hg2+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly -7.46 -102.09 22.67 0.00010670059414
Hg2I2 (s) → Hg2+2 (aq) + 2 I-1 (aq) Phân ly 183.36 64.41 161.32 5.4498702204e-029
Hg2SO4 (s) → Hg2+2 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly 6.25 -96.08 34.75 8.1606479145e-007
HgBr2 (s) → Hg+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly
HgI2 (s) → Hg+2 (aq) + 2 I-1 (aq) Phân ly
2 HgO (s red orthorhombic) → 2 Hg (ℓ) + O2 (g) Decomposition 181.66 216.49 117.12 3.0221917298e-021
I2 (g) → 2 I (g) 151.24 100.78 121.20 5.8276997041e-022
I2 (s) + 1 Na2S (aq) → 2 NaI (aq) + S (s) Displacement Độc thân
2 I2 (s) + 5 Cl2 (g) + 6 H2O (ℓ) → 2 HIO3 (aq) + 10 HCl (aq) Quá trình oxy hóa-Giảm -399.18 -964.97 -145.48 3.0790127612e+025
I2 (s) + 2 NaF (aq) → 2 NaI (aq) + F2 (g) Displacement Độc thân 400.90 18.19 421.50 1.4199921135e-074
K (g) + 1 Br (g) → KBr (s) -593.17 -168.51 -522.30 3.2217561275e+091
2 K (s) + 2 H2O (ℓ) → 2 KOH (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -393.12 44.91 -406.80 1.8717256379e+071
K2CO3 (s) → 2 K+1 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly -31.76 -7.42 -30.09 186996.4033
K2Cr2O7 + 6 NaI + 7 H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3 I2 + 3 Na2SO4 + K2SO4 Quá trình oxy hóa-Giảm
K2Cr2O7 (aq) + 6 FeCl2 (aq) + 14 HCl (aq) → 2 CrCl3 (aq) + 2 KCl (aq) + 6 FeCl3 (aq) + 7 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm
K2CrO4 (aq) + 1 Pb(NO3)2 (aq) → 2 KNO3 (aq) + PbCrO4 (s)
K2PtCl6 (s) → 2 K+1 (aq) + 2 PtCl6 (aq) Phân ly
K2SO4 (s) → 2 K+1 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly 19.62 49.35 5.14 0.12573635124
2 KBr (aq) + 1 Cl2 (g) → 2 KCl (aq) + Br2 (aq)
KBr (s) → K+1 (aq) + Br-1 (aq) Phân ly 18.22 88.48 -8.07 25.934716243
KBrO3 (s) → K+1 (aq) + BrO3-1 (aq) Phân ly -3.87 116.52 -38.12 4772068.4804
KCHO2 (s) + 1 KOH (s) → K2CO3 (s) + H2 (g)
KCl (s) → K+1 (aq) + Cl-1 (aq) Phân ly 16.34 76.30 -6.23 12.345523498
KClO3 (s) → K+1 (aq) + ClO3-1 (aq) Phân ly 39.64 121.87 3.26 0.26843610608
2 KClO3 (s) → 2 KCl (s) + 3 O2 (g) Decomposition -89.38 494.51 -236.82 3.100113322e+041
10 KClO3 (s) + 3 P4 (s) → 3 P4O10 (s) + 10 KCl (s)
KClO4 (s) → K+1 (aq) + ClO4-1 (aq) Phân ly 48.39 133.46 8.49 0.032548695583
KF (s) → K+1 (aq) + F-1 (aq) Phân ly -16.39 22.13 -23.20 11606.20699
2 KI (aq) + 1 Pb(NO3)2 (aq) → 2 KNO3 (aq) + PbI2 (s) -63.31 -58.23 -46.01 115093759.82
KI (s) → K+1 (aq) + I-1 (aq) Phân ly 20.06 107.39 -12.60 161.26767488
KI (aq) + 1 AgNO3 (aq) → KNO3 (aq) + AgI (s) -112.23 -68.49 -91.72 1.1736616245e+016
2 KI (aq) + 1 Pb(NO3)2 (aq) → PbI2 (s) + 2 KNO3 (aq) Double Displacement -63.31 -58.23 -46.01 115093759.82
2 KI (aq) + 1 Pb(CH3COO)2 (aq) → PbI2 (s) + 2 KCH3COO (aq) Double Displacement -63.31 -58.23 -46.01 115093759.82
KIO3 (s) → K+1 (aq) + IO3-1 (aq) Phân ly 34.63 69.45 14.18 0.0032781834179
KIO4 (s) → K+1 (aq) + IO4-1 (aq) Phân ly
2 KMnO4 (aq) + 3 KCN (aq) + H2O (ℓ) → 2 MnO2 (s) + 2 KOH (aq) + 3 KOCN (aq) Quá trình oxy hóa-Giảm -751.46 -635.09 -521.89 2.7306106143e+091
KMnO4 (s) → K+1 (aq) + MnO4-1 (aq) Phân ly 19.56 122.00 -16.78 870.74780673
KNO3 (s) + 1 H2SO4 (ℓ) → KHSO4 (s) + HNO3 (g)
4 KNO3 (s) → 2 K2O (s) + 2 N2 (g) + 5 O2 (g) Decomposition 1,244.50 1,064.71 928.18 2.4035388306e-163
2 KNO3 (aq) → 2 KNO2 (aq) + O2 (g) Decomposition 205.52 192.47 148.20 1.0840232887e-026
KNO3 (s) → K+1 (aq) + NO3-1 (aq) Phân ly 32.95 116.01 -1.51 1.8388879824
4 KO2 (s) + 6 H2O (ℓ) → 4 KOH (s) + O2 (g) + 4 H2O2 (aq)
4 KO2 (s) + 2 H2O (ℓ) → 4 KOH (s) + 3 O2 (g) 6.30 300.39 -79.60 8.8326825311e+013
KOH (s) → K+1 (aq) + OH-1 (aq) Phân ly -56.54 12.88 -61.51 59797825429
2 KOH (aq) + 1 (NH4)2SO4 (s) → K2SO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 67.68 346.00 -35.49 1651676.4017
2 La (s) + 6 H2O (g) → 2 La(OH)3 (aq) + 3 H2 (g) Displacement Độc thân
2 La (s) + 3 Cl2 (g) → 2 LaCl3 (s) tổng hợp
2 La (s) + 3 Br2 (g) → 2 LaBr3 (s) tổng hợp
2 La (s) + 3 I2 (g) → 2 LaI3 (s) tổng hợp
2 La (s) + 3 F2 (g) → 2 LaF3 (s) tổng hợp
La(IO3)3 (s) → La+3 (aq) + 3 IO3-1 (aq) Phân ly 26.37 -121.75 63.59 7.2259357937e-012
6 Li (s) + 1 N2 (g) → 2 Li3N (s) tổng hợp -394.96 -290.78 -307.94 8.9486145269e+053
2 Li (s) + 2 H2O (ℓ) → 2 LiOH (aq) + 2 H2 (g) Displacement Độc thân -445.32 68.46 -426.80 5.9742798375e+074
2 Li (s) + 1 Br2 (ℓ) → 2 LiBr (s) tổng hợp -701.82 -62.31 -683.24 5.0714211642e+119
Li2CO3 (s) → 2 Li+1 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly -18.10 -120.27 17.69 0.00079556127911
Li3PO4 (s) → 3 Li+1 (aq) + PO4-3 (aq) Phân ly
LiF (s) → Li+1 (aq) + F-1 (aq) Phân ly 5.83 -36.05 16.59 0.0012399267309
6 LiH (s) + 8 BF3 (g) → B2H6 (g) + 6 LiBF4 (s)
LiOH (s) → Li+1 (aq) + OH-1 (aq) Phân ly -23.56 -40.15 -11.68 111.26570635
2 LiOH (s) + 1 CO2 (g) → Li2CO3 (s) + H2O (ℓ) -138.50 -139.20 -97.19 1.0663475289e+017
Mg (s) + 2 AgNO3 (aq) → Mg(NO3)2 (aq) + 2 Ag (s) Displacement Độc thân -678.01 -231.02 -609.04 5.0714105307e+106
Mg (s) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -466.85 -40.17 -454.80 4.8077987725e+079
2 Mg (s) + 1 O2 (g) → 2 MgO (s) tổng hợp
Mg (s) + 1 H2SO4 (aq) → MgSO4 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -466.85 -40.17 -454.80 4.8077987725e+079
Mg (s) + 1 CuSO4 (aq) → MgSO4 (aq) + Cu (s) Displacement Độc thân -531.62 -38.03 -520.32 1.4494137245e+091
Mg (s) + 2 HBr (aq) → MgBr2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -466.85 -40.17 -454.80 4.8077987725e+079
3 Mg (s) + 2 AlCl3 (aq) → 3 MgCl2 (aq) + 2 Al (s) Displacement Độc thân -337.81 187.88 -393.72 9.5630807679e+068
3 Mg (s) + 2 Al(NO3)3 (aq) → 3 Mg(NO3)2 (aq) + 2 Al (s) Displacement Độc thân -337.81 187.88 -393.72 9.5630807679e+068
Mg(OH)2 (s) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (aq) + 2 H2O (ℓ) Double Displacement -113.85 -61.43 -95.29 4.9546690007e+016
Mg(OH)2 (s) → Mg+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly -2.17 -222.75 64.51 4.9854929126e-012
Mg3(PO4)2 (s) → 3 Mg+2 (aq) + 2 PO4-3 (aq) Phân ly -174.65 -1,046.91 136.83 1.0643568746e-024
MgBr2 (s) → Mg+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly -185.69 -90.38 -158.99 7.1679140114e+027
MgBr2 (aq) + 2 AgNO3 (aq) → 2 AgBr (s) + Mg(NO3)2 (aq) Double Displacement -168.80 -95.98 -140.10 3.5141785356e+024
MgC2O4•2H2O (s) → Mg+2 (aq) + C2O4-2 (aq) + 2 H2O (ℓ) Phân ly
MgCO3 (s) → Mg+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly -48.20 -260.66 29.41 7.0356499134e-006
MgCO3 (s) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -50.40 79.83 -74.25 1.0203778418e+013
MgCO3 (s) + 1 H2SO4 (aq) → MgSO4 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition -50.40 79.83 -74.25 1.0203778418e+013
MgCO3•3H2O (s) → Mg+2 (aq) + CO3-2 (aq) + 3 H2O (ℓ) Phân ly
MgCO3•5H2O (s) → Mg+2 (aq) + CO3-2 (aq) + 5 H2O (ℓ) Phân ly
MgCl2 (s) → Mg+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly -159.53 -114.73 -125.18 8.5468772399e+021
MgF2 (s) → Mg+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly -7.81 -222.91 58.70 5.1955640464e-011
MgI2 (s) → Mg+2 (aq) + 2 I-1 (aq) Phân ly -213.22 -45.19 -199.83 1.0248241538e+035
Mn (s alpha) + 2 AgNO3 (aq) → Mn(NO3)2 (aq) + 2 Ag (s) Displacement Độc thân -431.99 -165.91 -382.27 9.4304625166e+066
Mn (s alpha) + 2 HCl (aq) → MnCl2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -220.83 24.94 -228.03 8.9402673747e+039
Mn (s) + 1 CuSO4 (aq) → MnSO4 (aq) + Cu (s) Displacement Độc thân
Mn (s alpha) + 1 H2SO4 (aq) → MnSO4 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -220.83 24.94 -228.03 8.9402673747e+039
Mn (s alpha) + 2 HBr (aq) → MnBr2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân
Mn(IO3)2 (s) → Mn+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) Phân ly 5.95 -100.41 36.40 4.1941220339e-007
2 Mn+2 (aq) + 5 BiO3-1 (aq) + 14 H+1 (aq) → 2 MnO4-1 (aq) + 5 Bi+3 (aq) + 7 H2O (ℓ)
MnC2O4•2H2O (s) → Mn+2 (aq) + C2O4-2 (aq) + 2 H2O (ℓ) Phân ly
MnCO3 (s) → Mn+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly
4 MnSO4 + 10 NaBiO3 + 14 H2SO4 → 4 NaMnO4 + 5 Bi2(SO4)3 + 14 H2O + 3 Na2SO4 Quá trình oxy hóa-Giảm
2 MoCl5 (s) + 5 Na2S (s) → 2 MoS2 (s) + 10 NaCl (s) + 1 S (s rhombic) -1,659.77 -85.63 -1,648.12 5.6780357653e+288
2 MoO3 + 3 H2SO4 + 3 Zn → Mo2O3 + 3 H2O + 3 ZnSO4 Quá trình oxy hóa-Giảm
2 MoS2 (s) + 7 O2 (g) → 2 MoO3 (s) + 4 SO2 (g) -2,207.22 -412.47 -2,084.92 approaches infinity
N2 (g) + 2 O2 (g) → 2 NO2 (g) tổng hợp 66.36 -121.66 102.60 1.057444301e-018
N2 (g) + 1 O2 (g) → 2 NO (g) tổng hợp 180.50 24.77 173.14 4.6290996243e-031
N2 (g) + 3 H2 (g) → 2 NH3 (g) tổng hợp -92.22 -198.59 -32.96 595200.76026
N2H4 (ℓ) + 1 O2 (g) → N2 (g) + H2O (ℓ) -336.46 -64.83 -386.42 5.0306255583e+067
2 N2H4 (ℓ) + 1 N2O4 (ℓ) → 3 N2 (g) + 4 H2O (g) -1,048.96 877.72 -1,310.24 3.6048682348e+229
N2O4 (g) → 2 NO2 (g) 57.20 175.72 4.78 0.14538969787
2 N2O5 (s) → 4 NO2 (g) + O2 (g) 110.12 470.45 -30.20 195481.42305
4 NH3 (g) + 3 O2 (g) → 2 N2 (g) + 6 H2O (g) -1,266.48 130.87 -1,305.62 5.5905608135e+228
4 NH3 (g) + 5 O2 (g) → 4 NO (g) + 6 H2O (g) -905.48 180.41 -959.34 1.1979768645e+168
NH3 (g) + 1 CO2 (g) + 1 H2O (ℓ)1 NaCl (aq) → NaHCO3 (s) + NH4Cl (aq) -114.64 -319.45 -21.29 5370.9878463
4 NH3 (aq) + 5 O2 (aq) → 4 NO (g) + 6 H2O (ℓ)
2 NH3 (g) + 3 O2 (g) + 2 CH4 (g) → 2 HCN (g) + 6 H2O (g)
2 NH4Br (aq) + 1 Mg(OH)2 (s) → MgBr2 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 58.95 96.47 30.49 4.5507804027e-006
NH4Br (s) → NH4+1 (aq) + Br-1 (aq) Phân ly 16.77 82.84 -8.03 25.519573619
NH4Cl (s) → NH4+1 (aq) + Cl-1 (aq) Phân ly 14.77 75.31 -7.65 21.892562077
NH4Cl (aq) + 1 NaOH (aq) → NH3 (g) + H2O (ℓ) + 1 NaCl (aq) 30.56 159.61 -17.01 955.40803194
NH4Cl (s) → NH3 (g) + HCl (g) 176.02 284.55 91.18 1.0594153628e-016
NH4F (s) → NH4+1 (aq) + F-1 (aq) Phân ly -1.15 27.63 -9.39 44.172132195
NH4I (s) → NH4+1 (aq) + I-1 (aq) Phân ly 13.72 107.53 -18.41 1680.6292741
NH4NO2 (s) → 2 H2O (g) + N2 (g)
NH4NO3 (s) → NH4+1 (aq) + NO3-1 (aq) Phân ly 25.69 108.75 -6.70 14.922944701
NH4OH (aq) → NH3 (g) + H2O (ℓ) Decomposition 30.56 159.61 -17.01 955.40803194
2 NO (g) + 2 CH4 (g) → 2 HCN (g) + 2 H2O (g) + 1 H2 (g)
NO (g) + 1 O3 (g) → NO2 (g) + O2 (g) -199.74 -4.49 -198.45 5.8731400889e+034
2 NO (g) + 1 O2 (g) → 2 NO2 (g) -114.14 -146.43 -70.54 2.2843412043e+012
3 NO2 (g) + 1 H2O (ℓ) → 2 HNO3 (aq) + NO (g) -138.18 -286.23 -52.83 1802729507.7
2 NO2 (g) + 1 O3 (g) → N2O5 (g) + O2 (g)
2 Na (s) + 1 Cl2 (g) → 2 NaCl (s) tổng hợp -821.98 -181.13 -768.10 3.7392603693e+134
2 Na (s) + 2 H2O (ℓ) → 2 NaOH (aq) + H2 (g) -368.52 -15.65 -364.00 5.9373051848e+063
Na (g) + 1 Cl (g) → NaCl (s) -640.02 -246.27 -566.68 1.9211660614e+099
Na2CO3 (s) → 2 Na+1 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly -26.40 -74.88 -4.03 5.0823519861
Na2CO3 (aq) + 2 HCl (aq) → 2 NaCl (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) -2.20 340.49 -103.66 1.4502964962e+018
2 Na2O2 (s) + 2 H2O (ℓ) → 4 NaOH (aq) + O2 (g) -281.94 68.59 -302.80 1.1251661393e+053
Na2S (aq) + 2 HCl (aq) → 2 NaCl (aq) + H2S (g) -149.20 -22.30 -113.13 6.6163936239e+019
Na2SO3 (aq) + 2 HCl (aq) → 2 NaCl (aq) + H2O (ℓ) + 1 SO2 (g) 52.89 347.31 -50.77 785261129.11
Na2SO3 (aq) + 2 HCN (ℓ) → 2 NaCN (aq) + H2O (ℓ) + 1 SO2 (g) Double Disp./Decomposition
Na2SO4 (s) → 2 Na+1 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly -4.98 -11.41 -1.60 1.9068804655
Na2SO4 (s) + 4 C (s graphite) → Na2S (s) + 4 CO (g) 569.12 717.26 357.89 1.9810520094e-063
Na2SO4 (aq) + 1 BaCl2 (aq) → 2 NaCl (aq) + BaSO4 (s) -26.32 102.53 -56.88 9236328067.6
Na2SiF6 (s) + 4 Na (s) → Si (s) + 6 NaF (s)
Na3PO4 (s) → 3 Na+1 (aq) + PO4-3 (aq) Phân ly
NaBr (s) → Na+1 (aq) + Br-1 (aq) Phân ly -0.24 54.60 -16.59 806.49926732
NaCl (s) + 1 NaHSO4 (s) → Na2SO4 (s) + HCl (g)
NaCl (s) → Na+1 (aq) + Cl-1 (aq) Phân ly 3.74 43.10 -9.10 39.295220881
NaCl (s) + 1 H2SO4 (aq) → NaHSO4 (s) + HCl (g)
2 NaCl (aq) + 2 H2O (ℓ) → H2 (g) + Cl2 (g) + 2 NaOH (aq) 445.98 79.28 422.30 1.0283103274e-074
2 NaCl (ℓ) → 2 Na (ℓ) + Cl2 (g) Decomposition
NaF (s) → Na+1 (aq) + F-1 (aq) Phân ly 2.60 -6.01 4.48 0.16409459813
NaHCO3 (s) + 1 HCl (aq) → NaCl (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) 28.24 240.50 -41.60 19427200.127
2 NaHCO3 (s) → Na2CO3 (s) + H2O (g) + 1 CO2 (g) 129.09 334.20 33.08 1.6007085419e-006
3 NaHCO3 (aq) + 1 C6H8O7 (aq) → 3 CO2 (g) + 3 H2O (ℓ) + 1 NaC6H5O7 (aq) Double Disp./Decomposition
2 NaI (aq) + 1 Cl2 (g) → 2 NaCl (aq) + I2 (aq)
2 NaI (aq) + 1 Pb(NO3)2 (aq) → PbI2 (s) + 2 NaNO3 (aq) Double Displacement -63.31 -58.23 -46.01 115093759.82
NaI (s) → Na+1 (aq) + I-1 (aq) Phân ly -7.26 71.97 -28.98 119497.50734
2 NaNO3 (s) + 1 H2SO4 (ℓ) → Na2SO4 (s) + 2 HNO3 (ℓ) Double Displacement 16.43 71.15 -4.80 6.93378561
NaNO3 (s) → Na+1 (aq) + NO3-1 (aq) Phân ly 19.22 89.12 -7.35 19.397061343
2 NaNO3 (s) + 1 H2SO4 (ℓ) → Na2SO4 (s) + 2 HNO3 (g) Double Displacement 92.75 292.49 5.48 0.10962058516
2 NaNO3 (s) → 2 NaNO2 (s) + O2 (g)
2 NaOH (s) + 1 CO2 (g) → Na2CO3 (s) + H2O (ℓ) -169.80 -136.65 -132.33 1.529336211e+023
NaOH (aq) + 1 NH4Br (aq) → NaBr (aq) + NH3 (g) + 1 H2O (ℓ) 30.56 159.61 -17.01 955.40803194
2 NaOH (aq) + 1 (NH4)2SO4 (s) → Na2SO4 (aq) + 2 H2O (ℓ) + 2 NH3 (g) Double Disp./Decomposition 67.68 346.00 -35.49 1651676.4017
3 NaOH (aq) + 1 H3PO4 (aq) → Na3PO4 (aq) + 3 H2O (ℓ) -167.52 241.98 -239.70 9.9074026803e+041
NaOH (s) + 1 CO2 (g) → NaHCO3 (s) tổng hợp -127.44 -176.02 -78.41 5.4651494219e+013
Nd2(CO3)3 (s) → 2 Nd+3 (aq) + 3 CO3-2 (aq) Phân ly
Ni (s) + 2 CuBr (aq) → NiBr2 (aq) + 2 Cu (s) Displacement Độc thân -197.31 -173.60 -145.61 3.2447987857e+025
Ni(IO3)2 (s) → Ni+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) Phân ly -7.52 -105.43 24.68 4.7425342806e-005
Ni(NO3)2 (aq) + 2 C4H8N2O2 (s) → Ni(C4H7N2O2)2 (s) + 2 HNO3 (aq) Double Displacement
Ni(OH)2 (s) → Ni+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly
Ni3(PO4)2 (s) → 3 Ni+2 (aq) + 2 PO4-3 (aq) Phân ly
NiBr2 (s) → Ni+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly
NiCO3 (s) + 2 HNO3 (aq) → Ni(NO3)2 (aq) + CO2 (g) + 1 H2O (ℓ) Double Disp./Decomposition
NiCO3 (s) → Ni+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly
3 NiCl2 (aq) + 2 Na3PO4 (aq) → Ni3(PO4)2 (s) + 6 NaCl (aq)
NiCl2 (s) → Ni+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly -82.94 -113.56 -49.05 392343417.02
NiO (s) + 2 H+1 (aq) → Ni+2 (aq) + H2O (ℓ) -100.06 -96.95 -71.08 2.8403387876e+012
NiS (s) + 4 HNO3 (aq) → Ni(NO3)2 (aq) + S (s) + 2 NO2 (g) + 2 H2O (ℓ)
3 NiSO4 (aq) + 2 Na3PO4 (aq) → Ni3(PO4)2 (s) + 3 Na2SO4 (aq)
P4 (s) + 6 Cl2 (g) → 4 PCl3 (ℓ) tổng hợp
P4 (s) + 6 Br2 (ℓ) → 4 PBr3 (ℓ) tổng hợp
P4 (s) + 5 O2 (g) → P4O10 (s) tổng hợp
P4 (s) + 10 Cl2 (g) → 4 PCl5 (s) tổng hợp
P4 (s) + 6 F2 (g) → 4 PF3 (g)
P4O10 (s) + 6 H2O (ℓ) → 4 H3PO4 (aq) tổng hợp
P4S3 (s) + 8 O2 (g) → P4O10 (s) + 3 SO2 (g)
PCl3 (ℓ) + 1 Cl2 (g) → PCl5 (s) tổng hợp
PCl5 (ℓ) + 4 H2O (ℓ) → H3PO4 (aq) + 5 HCl (g)
PCl5 (g) → PCl3 (g) + Cl2 (g) Decomposition 87.88 170.04 37.22 3.01283456e-007
Pb (s) + Mg(NO3)2 (aq) → Pb(NO3)2 (aq) + Mg (s) Displacement Độc thân 465.15 116.49 430.40 3.9172981888e-076
Pb (s) + 2 HCl (aq) → PbCl2 (aq) + H2 (g) -1.70 76.32 -24.40 18833.581424
Pb (s) + 1 CuSO4 (aq) → PbSO4 (s) + Cu (s) Displacement Độc thân -75.44 196.45 -134.09 3.110704722e+023
Pb (s) + 2 AgNO3 (aq) → Pb(NO3)2 (aq) + 2 Ag (s) Displacement Độc thân -212.86 -114.53 -178.64 1.9866227287e+031
Pb (s) + 1 PbO2 (s) + 2 H2SO4 (aq) → 2 PbSO4 (s) + 2 H2O (ℓ) -318.53 260.23 -396.02 2.4185931112e+069
Pb(IO3)2 (s) → Pb+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) Phân ly 51.03 -65.64 71.00 3.6361854857e-013
Pb(NO3)2 (aq) + 2 NaOH (aq) → Pb(OH)2 (s) + 2 NaNO3 (aq) Double Displacement
Pb(NO3)2 (aq) + 2 NaBr (aq) → PbBr2 (s) + 2 NaNO3 (aq) Double Displacement -32.60 -14.21 -28.41 94949.70289
Pb(NO3)2 (aq) + 1 H2SO4 (aq) → PbSO4 (s) + 2 HNO3 (aq) Double Displacement -8.97 117.99 -44.17 54787286.006
Pb(OH)2 (s) → Pb+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly
PbBr2 (s) → Pb+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly 32.60 14.21 28.41 1.0531891829e-005
PbCO3 (s) + 2 HNO3 (aq) → Pb(NO3)2 (aq) + H2O (ℓ) + 1 CO2 (g) Double Disp./Decomposition 18.11 163.13 -30.45 216225.06387
PbCO3 (s) → Pb+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly 20.31 -177.36 73.21 1.4909024771e-013
PbCl2 (s) → Pb+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly 23.41 -12.52 27.28 1.6614406821e-005
PbF2 (s) → Pb+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly
PbI2 (s) → Pb+2 (aq) + 2 I-1 (aq) Phân ly 63.31 58.23 46.01 8.68856836e-009
PbO (s) + 1 ClO-1 (aq) → PbO2 (s) + Cl-1 (aq)
3 PbO2 + 2 Sb + 2 NaOH → 3 PbO + 2 NaSbO2 + H2O Quá trình oxy hóa-Giảm
PbS (s) + 2 HCl (aq) → PbCl2 (aq) + H2S (g) 76.45 124.93 39.28 1.3123776242e-007
2 PbS (s) + 3 O2 (g) → 2 SO2 (g) + 2 PbO (s red) -835.00 -168.49 -785.40 4.0159030853e+137
PbS + 1 O2 → Pb + SO2 Displacement Độc thân
PbSO4 (s) → Pb+2 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly 8.97 -117.99 44.17 1.8252409873e-008
PbSeO4 (s) → Pb+2 (aq) + SeO4-2 (aq) Phân ly 8.34 -103.31 39.20 1.3554234362e-007
Pd(SCN)2 (s) → Pd+2 (aq) + 2 SCN-1 (aq) Phân ly
Pr(OH)3 (s) → Pr+3 (aq) + 3 OH-1 (aq) Phân ly
Ra(IO3)2 (s) → Ra+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) Phân ly 56.49 18.86 51.04 1.1420399973e-009
RaSO4 (s) → Ra+2 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly 34.22 -63.99 59.53 3.7171912215e-011
RbClO4 (s) → Rb+1 (aq) + ClO4-1 (aq) Phân ly 54.06 142.83 13.61 0.0041257079815
2 S (s rhombic) + 3 O2 (g) → 2 SO3 (g) tổng hợp -791.44 -165.63 -742.16 1.0666979317e+130
S-2 (aq) + 1 H2O (ℓ) → HS-1 (aq) + OH-1 (aq) 5.22 -3.26 6.18 0.082651473022
6 S2Cl2 (ℓ) + 16 NH3 (g) → S4N4 (s) + S8 (s) + 12 NH4Cl (s)
S8 (s) + 24 F2 (g) → 8 SF6 (g)
S8 (s) + 16 Na (s) → 8 Na2S (s)
S8 (s) + 8 O2 (g) → 8 SO2 (g) tổng hợp
S8 (ℓ) + 4 Cl2 (g) → 4 S2Cl2 (ℓ)
SF4 (g) + 2 H2O (ℓ) → SO2 (g) + 4 HF (ℓ) Double Displacement
2 SO2 (g) + 1 O2 (g) → 2 SO3 (g) tổng hợp -197.78 -187.95 -141.78 6.9209141967e+024
2 SO2 (g) + 2 CaCO3 (s) + 1 O2 (g) → 2 CaSO4 (s) + 2 CO2 (g)
SO2 (g) + 1 H2O (ℓ) → H2SO3 (aq) -52.89 -347.31 50.77 1.2734617351e-009
SO2 (g) + 2 NaOH (s) → Na2SO3 (s) + H2O (ℓ) -225.89 -161.04 -180.92 4.9839806128e+031
SO3 (g) + 1 H2O (ℓ) → H2SO4 (aq) -227.72 -306.48 -136.37 7.8040444231e+023
2 Sb (s) + 3 Cl2 (g) → 2 SbCl3 (s) -764.34 -392.09 -647.44 2.7095180132e+113
Sb2S3 (s) + 6 HCl (aq) → 2 SbCl3 (aq) + 3 H2S (g)
Sb2S3 (s black) + 1 Fe (s alpha) → Sb (s) + FeS (s pyrrhotite) 74.89 -103.30 73.22 1.4849000252e-013
Sb4O6 (s) + 12 NaOH (aq) → 4 Na3SbO3 (aq) + 6 H2O (ℓ)
SbCl3 (s) + 1 Cl2 (g) → SbCl5 (s)
SbCl3 (s) + 1 F2 (g) → SbCl3F2 (s)
2 SbCl3 (aq) + 3 Sn (s) → 2 Sb (s) + 3 SnCl2 (aq)
SbF3 (s) + 1 F2 (g) → SbF5 (s)
Sc(OH)3 (s) → Sc+3 (aq) + 3 OH-1 (aq) Phân ly 59.39 -387.89 175.00 2.185850694e-031
Sc2O3 (s) + 3 H2O (ℓ) → 2 Sc(OH)3 (s) tổng hợp 39.17 -85.88 -1,859.31 approaches infinity
ScF3 (s) → Sc+3 (aq) + 3 F-1 (aq) Phân ly 17.24 -388.67 132.61 5.8403708017e-024
Si (s) + 3 HCl (g) → HSiCl3 (g) + H2 (g)
SiCl4 (ℓ) + 2 Mg (s) → Si (s) + 2 MgCl2 (s) -596.23 -107.05 -1,804.14 approaches infinity
SiCl4 (g) + 1 O2 (g) + 2 H2 (g) → SiO2 (s quartz) + 4 HCl (g) -617.39 -7.91 -615.33 6.4143168433e+107
SiCl4 (g) + 1 O2 (g) → SiO2 (s quartz) + 2 Cl2 (g) -248.19 -47.87 -234.09 1.0305656175e+041
SiCl4 (ℓ) + 4 C2H5OH (ℓ) → Si(OC2H5)4 (ℓ) + 4 HCl (g)
SiF4 + 2 HF → H2SiF6 (aq)
3 SiH4 (g) + 4 NH3 (g) → Si3N4 (s) + 12 H2 (g) -650.68 297.16 -686.36 1.7855024266e+120
SiO2 (ℓ) + 1 CaO (s) → CaSiO3 (ℓ) tổng hợp
SiO2 (g) + 2 C (s graphite) + 2 Cl2 (g) → SiCl4 (g) + 2 CO (g)
SiO2 (s quartz) + 2 C (s graphite) → Si (ℓ) + 2 CO (g) Displacement Độc thân
Sn (s white) + 2 CuCl (aq) → SnCl2 (aq) + 2 Cu (s) Displacement Độc thân -152.14 -83.41 -127.20 1.9307046686e+022
Sn (s) + 2 HgCl2 (aq) → SnCl2 (aq) + Hg2Cl2 (s)
3 Sn (s) + 16 HNO3 (aq) → 3 Sn(NO3)4 (aq) + 4 NO (g) + 8 H2O (ℓ)
Sn (s white) + 2 HCl (aq) → SnCl2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -8.80 62.04 -27.20 58277.241426
Sn(OH)2 (s) → Sn+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly
Sn+2 (aq) + 1 H2S (g) → SnS (s) + 2 H+1 (aq) -71.45 -111.78 -38.07 4676775.8871
Sn+2 (aq) + 2 H2S (g) → SnS2 (s) + 4 H+1 (aq)
SnCl2 (aq) + 1 Hg2Cl2 (s) → SnCl4 (aq) + 2 Hg (ℓ)
SnS2 (s) + 1 S-2 (aq) → SnS3-2 (aq)
Sr(IO3)2 (s) → Sr+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) Phân ly 30.76 -30.08 39.65 1.1304048567e-007
Sr(IO3)2•6H2O (s) → Sr+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) + 6 H2O (ℓ) Phân ly
Sr(IO3)2•H2O (s) → Sr+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) + 1 H2O (ℓ) Phân ly
Sr3(AsO4)2 (s) → 3 Sr+2 (aq) + 2 AsO4-3 (aq) Phân ly -96.52 -678.62 104.96 4.0811295685e-019
SrBr2 (s) → Sr+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly -70.93 -11.19 -67.67 7.1767984456e+011
SrCO3 (s) → Sr+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly
SrCl2 (s) → Sr+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly -51.20 -34.54 -40.90 14647675.022
SrF2 (s) → Sr+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly 6.13 -142.33 48.48 3.20773783e-009
SrH2 (s) + 2 H2O (ℓ) → Sr(OH)2 (s) + 2 H2 (g)
SrI2 (s) → Sr+2 (aq) + 2 I-1 (aq) Phân ly -94.69 30.86 -103.95 1.6302921097e+018
SrSO4 (s) → Sr+2 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly -1.97 -130.09 36.84 3.5119806026e-007
TiCl4 (g) + 1 O2 (g) → TiO2 (s rutile) + 2 Cl2 (g) -181.59 -63.56 -162.76 3.2802350316e+028
TiCl4 (g) + 2 Mg (ℓ) → Ti (s) + 2 MgCl2 (ℓ)
2 TiO2 (s rutile) + 3 C (s graphite) + 4 Cl2 (g) → 2 TiCl4 (g) + CO2 (g) + 2 CO (g) -251.41 309.47 -343.42 1.4720709516e+060
3 TiO2 (s rutile) + 4 BrF3 (ℓ) → 3 TiF4 (s) + 2 Br2 (ℓ) + 3 O2 (g) -910.42 457.51 -1,047.26 3.035450079e+183
TiO2 (s rutile) + 1 C (s graphite) + 2 Cl2 (g) → TiCl4 (g) + CO2 (g) -211.92 66.52 -231.62 3.8047514625e+040
Tl(OH)3 (s) → Tl+1 (aq) + 3 OH-1 (aq) Phân ly
Tl2CrO4 (s) → 2 Tl+1 (aq) + CrO4-2 (aq) Phân ly 74.40 18.79 68.84 8.6912594205e-013
Tl2SO4 (aq) + 2 NaI (aq) → 2 TlI (s) + Na2SO4 (aq) -148.12 -218.36 -82.80 3.2117339361e+014
TlBr (s) → Tl+1 (aq) + Br-1 (aq) Phân ly 57.07 87.42 30.99 3.7195019856e-006
TlBrO3 (s) → Tl+1 (aq) + BrO3-1 (aq) Phân ly 58.12 120.06 22.41 0.00011850028682
TlCl (s) → Tl+1 (aq) + Cl-1 (aq) Phân ly 42.39 70.73 21.28 0.00018693811195
TlI (s) → Tl+1 (aq) + I-1 (aq) Phân ly 74.06 109.18 41.40 5.5799488732e-008
TlIO3 (s) → Tl+1 (aq) + IO3-1 (aq) Phân ly
TlSCN (s) → Tl+1 (aq) + SCN-1 (aq) Phân ly
UF4 (s) + 1 F2 (g) → UF6 (s) tổng hợp -343.49 -126.15 -307.04 6.2240611227e+053
UO2 (s) + 4 HF (aq) → UF4 (s) + 2 H2O (ℓ) -272.93 -368.88 -111.17 3.0007173129e+019
W (s) + 1 C (s graphite) → WC (s) tổng hợp
Y(IO3)3 (s) → Y+3 (aq) + 3 IO3-1 (aq) Phân ly
Y(OH)3 (s) → Y+3 (aq) + 3 OH-1 (aq) Phân ly
Y2(CO3)3 (s) → 2 Y+3 (aq) + 3 CO3-2 (aq) Phân ly
YF3 (s) → Y+3 (aq) + 3 F-1 (aq) Phân ly -2.42 -392.86 152.28 2.0903247589e-027
Zn (s) + 1 CuSO4 (aq) → ZnSO4 (aq) + Cu (s) Displacement Độc thân -218.67 -21.00 -212.62 1.7843707237e+037
4 Zn (s) + 10 HNO3 (aq) → 4 Zn(NO3)2 (aq) + NH4NO3 (aq) + 3 H2O (ℓ) Quá trình oxy hóa-Giảm -1,398.24 -438.24 -1,267.97 1.4160993649e+222
Zn (s) + 2 C2H5I (ℓ) → Zn(C2H5)2 (ℓ) + ZnI2 (s)
Zn (s) + 2 HBr (aq) → ZnBr2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -153.90 -23.14 -147.10 5.9188727344e+025
Zn (s) + 1 H2SO4 (aq) → ZnSO4 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -153.90 -23.14 -147.10 5.9188727344e+025
Zn (s) + 1 I2 (s) → ZnI2 (s) tổng hợp -208.03 3.31 -208.95 4.0596924158e+036
Zn (s) + 1 MgSO4 (aq) → ZnSO4 (aq) + Mg (s) Displacement Độc thân 312.95 17.03 307.70 1.2310982665e-054
Zn (s) + 2 HCl (aq) → H2 (g) + ZnCl2 (aq) Displacement Độc thân -153.90 -23.14 -147.10 5.9188727344e+025
Zn (s) + 2 HClO3 (aq) → Zn(ClO3)2 (aq) + H2 (g) Displacement Độc thân -153.90 -23.14 -147.10 5.9188727344e+025
Zn(IO3)2•2H2O (s) → Zn+2 (aq) + 2 IO3-1 (aq) + 2 H2O (ℓ) Phân ly
Zn(OH)2 (s) → Zn+2 (aq) + 2 OH-1 (aq) Phân ly
Zn3(AsO4)2 (s) → 3 Zn+2 (aq) + 2 AsO4-3 (aq) Phân ly
ZnBr2 (s) → Zn+2 (aq) + 2 Br-1 (aq) Phân ly -68.35 -85.75 -42.91 32955283.718
ZnC2O4•2H2O (s) → Zn+2 (aq) + C2O4-2 (aq) + 2 H2O (ℓ) Phân ly
ZnCO3 (s) → Zn+2 (aq) + CO3-2 (aq) Phân ly -18.26 -251.42 56.57 1.2269117394e-010
ZnCO3•H2O (s) → Zn+2 (aq) + CO3-2 (aq) + 1 H2O (ℓ) Phân ly
ZnCl2 (s) → Zn+2 (aq) + 2 Cl-1 (aq) Phân ly -73.15 -107.51 -40.17 10911164.74
ZnF2 (s) → Zn+2 (aq) + 2 F-1 (aq) Phân ly -54.68 -213.38 8.67 0.030268939003
ZnI2 (s) → Zn+2 (aq) + 2 I-1 (aq) Phân ly -56.25 -50.60 -41.33 17422305.648
ZnO + 1 C → Zn + CO Displacement Độc thân
ZnO (s) + 1 CO (g) → Zn (s) + CO2 (g) 65.31 13.77 61.22 1.8798501783e-011
2 ZnS (s sphalerite) + 2 H2SO4 (aq) + 1 O2 (g) → 2 ZnSO4 (aq) + 2 S (s rhombic) + 2 H2O (ℓ) -467.50 -341.05 -365.98 1.31974391e+064
2 ZnS (s sphalerite) + 3 O2 (g) → 2 ZnO (s) + 2 SO2 (g) -878.26 -147.07 -834.44 1.5692696375e+146
ZnS + 2 O2 → ZnSO4
ZnS (s sphalerite) + 2 HCl (aq) → ZnCl2 (aq) + H2S (g) 31.91 35.93 21.14 0.00019779994006
ZnSO4 (s) → Zn+2 (aq) + SO4-2 (aq) Phân ly -80.35 -220.05 -17.27 1061.063687
ZnSe (s) → Zn+2 (aq) + Se-2 (aq) Phân ly
ZnSeO3•H2O (s) → Zn+2 (aq) + SeO3-2 (aq) + 1 H2O (ℓ) Phân ly