ZIRCONIUM CHLORIDE HYDROXIDE - (10119-31-0)

Giới thiệu

Tên: zirconium chloride hydroxide
* IUPAC
Số CAS: 10119-31-0
Công thức hóa học: ClHOZr
Khối lượng phân tử: 143.68434 g
Lễ Percent: Cl 24.674 %; H 0.7014 %; O 11.135 %; Zr 63.489 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn