GOLD(II) TELLURIDE - (37043-71-3)

Giới thiệu

Tên: gold(II) telluride
* IUPAC
Số CAS: 37043-71-3
Công thức hóa học: AuTe
Khối lượng phân tử: 324.56655 g
Lễ Percent: Au 60.686 %; Te 39.313 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 9.09 %

Để biết thêm thông tin

nguồn