VANADIUM(IV) TELLURIDE - (35515-91-4)

Giới thiệu

Tên: vanadium(IV) telluride
* IUPAC
Số CAS: 35515-91-4
Công thức hóa học: VTe2
Khối lượng phân tử: 306.1415 g
Lễ Percent: V 16.639 %; Te 83.360 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 14.24 %

Để biết thêm thông tin

nguồn