BERYLLIUM TELLURIDE - (12232-27-8)

Giới thiệu

Tên: beryllium telluride
* IUPAC
Số CAS: 12232-27-8
Công thức hóa học: BeTe
Khối lượng phân tử: 136.612182 g
Lễ Percent: Be 6.5969 %; Te 93.403 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 16.06 %

Để biết thêm thông tin

nguồn