TIN(II) TELLURIDE - (12040-02-7)

Giới thiệu

Tên: tin(II) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12040-02-7
Công thức hóa học: SnTe
Khối lượng phân tử: 246.31 g
Lễ Percent: Sn 48.195 %; Te 51.804 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 4.24 %

Để biết thêm thông tin

nguồn