GALLIUM(III) TELLURIDE - (12024-27-0)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12024-27-0
Công thức hóa học: Ga2Te3
Khối lượng phân tử: 522.246 g
Lễ Percent: Ga 26.701 %; Te 73.298 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 8.79 %

Để biết thêm thông tin

nguồn