GALLIUM(II) TELLURIDE - (12024-14-5)

Giới thiệu

Tên: gallium(II) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12024-14-5
Công thức hóa học: GaTe
Khối lượng phân tử: 197.323 g
Lễ Percent: Ga 35.334 %; Te 64.665 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 8.79 %

Để biết thêm thông tin

nguồn