COPPER(I) TELLURIDE - (12019-52-2)

Giới thiệu

Tên: copper(I) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12019-52-2
Công thức hóa học: Cu2Te
Khối lượng phân tử: 254.692 g
Lễ Percent: Cu 49.900 %; Te 50.099 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 6.06 %

Để biết thêm thông tin

nguồn