COPPER(II) TELLURIDE - (12019-23-7)

Giới thiệu

Tên: copper(II) telluride
* IUPAC
Số CAS: 12019-23-7
Công thức hóa học: CuTe
Khối lượng phân tử: 191.146 g
Lễ Percent: Cu 33.244 %; Te 66.755 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 6.06 %

Để biết thêm thông tin

nguồn