SILVER TELLURIDE - (12002-99-2)

Giới thiệu

Tên: silver telluride
* IUPAC
Số CAS: 12002-99-2
Công thức hóa học: Ag2Te
Khối lượng phân tử: 343.3364 g
Lễ Percent: Ag 62.835 %; Te 37.164 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 5.15 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -8.9 kcal/mol 1 = -37.24 kJ/mol
S° (s): 37.0 cal/(mol•K) 2 = 154.81 J/(mol•K)
ΔGf° (s): 10.3 kcal/mol 3 = 43.10 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.