TITANIUM(IV) SILICIDE - (12039-83-7)

Giới thiệu

Tên: titanium(IV) silicide
* IUPAC
Số CAS: 12039-83-7
Công thức hóa học: TiSi2
Khối lượng phân tử: 104.038 g
Lễ Percent: Ti 46.009 %; Si 53.990 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 10.91 %

Để biết thêm thông tin

nguồn