TIN(IV) SELENIDE - (20770-09-6)

Giới thiệu

Tên: tin(IV) selenide
* IUPAC
Số CAS: 20770-09-6
Công thức hóa học: SnSe2
Khối lượng phân tử: 276.63 g
Lễ Percent: Sn 42.912 %; Se 57.087 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 17.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn