COPPER(I) SELENIDE - (20405-64-5)

Giới thiệu

Tên: copper(I) selenide
* IUPAC
Số CAS: 20405-64-5
Công thức hóa học: Cu2Se
Khối lượng phân tử: 206.052 g
Lễ Percent: Cu 61.679 %; Se 38.320 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 19.70 %

Để biết thêm thông tin

nguồn