GALLIUM(III) SELENIDE - (14024-24-7)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) selenide
* IUPAC
Số CAS: 14024-24-7
Công thức hóa học: Ga2Se3
Khối lượng phân tử: 376.326 g
Lễ Percent: Ga 37.054 %; Se 62.945 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 22.42 %

Để biết thêm thông tin

nguồn