COPPER(II) SELENIDE - (1317-41-5)

Giới thiệu

Tên: copper(II) selenide
* IUPAC
Số CAS: 1317-41-5
Công thức hóa học: CuSe
Khối lượng phân tử: 142.506 g
Lễ Percent: Cu 44.591 %; Se 55.408 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 19.70 %

Để biết thêm thông tin

nguồn