STRONTIUM SELENIDE - (1315-07-7)

Giới thiệu

Tên: strontium selenide
* IUPAC
Số CAS: 1315-07-7
Công thức hóa học: SrSe
Khối lượng phân tử: 166.58 g
Lễ Percent: Sr 52.599 %; Se 47.400 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 48.48 %

Để biết thêm thông tin

nguồn