TIN(II) SELENIDE - (1315-06-6)

Giới thiệu

Tên: tin(II) selenide
* IUPAC
Số CAS: 1315-06-6
Công thức hóa học: SnSe
Khối lượng phân tử: 197.67 g
Lễ Percent: Sn 60.054 %; Se 39.945 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 17.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn