SILVER SELENIDE - (1302-09-6)

Giới thiệu

Tên: silver selenide
* IUPAC
Số CAS: 1302-09-6
Công thức hóa học: Ag2Se
Khối lượng phân tử: 294.6964 g
Lễ Percent: Ag 73.206 %; Se 26.793 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 18.79 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -9 kcal/mol 1 = -37.66 kJ/mol
S° (s): 36.02 cal/(mol•K) 2 = 150.71 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -10.6 kcal/mol 3 = -44.35 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.