VANADIUM(IV) SELENIDE - (12299-51-3)

Giới thiệu

Tên: vanadium(IV) selenide
* IUPAC
Số CAS: 12299-51-3
Công thức hóa học: VSe2
Khối lượng phân tử: 208.8615 g
Lễ Percent: V 24.390 %; Se 75.609 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 27.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn