HAFNIUM SELENIDE - (12162-21-9)

Giới thiệu

Tên: hafnium selenide
* IUPAC
Số CAS: 12162-21-9
Công thức hóa học: HfSe2
Khối lượng phân tử: 336.41 g
Lễ Percent: Hf 53.057 %; Se 46.942 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 37.88 %

Để biết thêm thông tin

nguồn