GALLIUM(II) SELENIDE - (12024-11-2)

Giới thiệu

Tên: gallium(II) selenide
* IUPAC
Số CAS: 12024-11-2
Công thức hóa học: GaSe
Khối lượng phân tử: 148.683 g
Lễ Percent: Ga 46.893 %; Se 53.106 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 22.42 %

Để biết thêm thông tin

nguồn