GALLIUM(III) ANTIMONIDE - (12064-03-8)

Giới thiệu

Tên: gallium(III) antimonide; gallium antimonide
* IUPAC
Số CAS: 12064-03-8
Công thức hóa học: GaSb
Khối lượng phân tử: 191.483 g
Lễ Percent: Ga 36.412 %; Sb 63.587 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: nonpolar covalent
Ionic Character: 7.27 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -10.0 kcal/mol 1 = -41.84 kJ/mol
S° (s): 18.18 cal/(mol•K) 2 = 76.07 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -9.3 kcal/mol 3 = -38.91 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.