CALCIUM SULFIDE - (20548-54-3)

Giới thiệu

Tên: calcium sulfide
* IUPAC
Số CAS: 20548-54-3
Công thức hóa học: CaS
Khối lượng phân tử: 72.143 g
Lễ Percent: Ca 55.553 %; S 44.446 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 47.88 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -113.5 kcal/mol 1 = -474.88 kJ/mol
S° (s): 13.5 cal/(mol•K) 2 = 56.48 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -112.3 kcal/mol 3 = -469.86 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.