TITANIUM(III) SULFIDE - (12039-16-6)

Giới thiệu

Tên: titanium(III) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12039-16-6
Công thức hóa học: Ti2S3
Khối lượng phân tử: 191.929 g
Lễ Percent: Ti 49.879 %; S 50.120 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 31.52 %

Để biết thêm thông tin

nguồn