TITANIUM(IV) SULFIDE - (12039-13-3)

Giới thiệu

Tên: titanium(IV) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12039-13-3
Công thức hóa học: TiS2
Khối lượng phân tử: 111.997 g
Lễ Percent: Ti 42.739 %; S 57.260 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 31.52 %

Để biết thêm thông tin

nguồn