URANIUM(II) SULFIDE - (12039-11-1)

Giới thiệu

Tên: uranium(II) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12039-11-1
Công thức hóa học: US
Khối lượng phân tử: 270.09391 g
Lễ Percent: U 88.128 %; S 11.871 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 26.67 %

Để biết thêm thông tin

nguồn