TITANIUM(II) SULFIDE - (12039-07-5)

Giới thiệu

Tên: titanium(II) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12039-07-5
Công thức hóa học: TiS
Khối lượng phân tử: 79.932 g
Lễ Percent: Ti 59.884 %; S 40.115 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 31.52 %

Để biết thêm thông tin

nguồn