PLUTONIUM(II) SULFIDE - (12038-51-6)

Giới thiệu

Tên: plutonium(II) sulfide
* IUPAC
Số CAS: 12038-51-6
Công thức hóa học: PuS
Khối lượng phân tử: 271.065 g
Lễ Percent: Pu 88.170 %; S 11.829 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 38.79 %

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -105.00 kcal/mol 1 = -439.32 kJ/mol
S° (s): 18.70 cal/(mol•K) 2 = 78.24 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -104.37 kcal/mol 3 = -436.68 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.