MAGNESIUM PHOSPHIDE - (12057-74-8)

Giới thiệu

Tên: magnesium phosphide
* IUPAC
Số CAS: 12057-74-8
Công thức hóa học: Mg3P2
Khối lượng phân tử: 134.862522 g
Lễ Percent: Mg 54.066 %; P 45.933 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 26.67 %

Để biết thêm thông tin

nguồn