TITANIUM(III) PHOSPHIDE - (12037-65-9)

Giới thiệu

Tên: titanium(III) phosphide
* IUPAC
Số CAS: 12037-65-9
Công thức hóa học: TiP
Khối lượng phân tử: 78.840761 g
Lễ Percent: Ti 60.713 %; P 39.286 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 19.70 %

Để biết thêm thông tin

nguồn