THULIUM(II) NIOBATE - (97086-52-7)

Giới thiệu

Tên: thulium(II) niobate
* IUPAC
Số CAS: 97086-52-7
Công thức hóa học: Tm(NbO3)2
Khối lượng phân tử: 450.74337 g
Lễ Percent: Tm 37.479 %; Nb 41.223 %; O 21.297 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn