TIN(II) OXALATE - (814-94-8)

Giới thiệu

Tên: tin(II) oxalate
* IUPAC
Số CAS: 814-94-8
Công thức hóa học: SnC2O4
Khối lượng phân tử: 206.729 g
Lễ Percent: Sn 57.423 %; C 11.619 %; O 30.957 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn