COPPER(II) OXALATE - (814-91-5)

Giới thiệu

Tên: copper(II) oxalate
* IUPAC
Số CAS: 814-91-5
Công thức hóa học: CuC2O4
Khối lượng phân tử: 151.565 g
Lễ Percent: Cu 41.926 %; C 15.848 %; O 42.224 % 

phân loại

• vô cơ

Độ hòa tan

Ksp:4.43·10-10 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.