COPPER(II) PHOSPHATE - (7798-23-4)

Giới thiệu

Tên: copper(II) phosphate
* IUPAC
Số CAS: 7798-23-4
Công thức hóa học: Cu3(PO4)2
Khối lượng phân tử: 380.580722 g
Lễ Percent: Cu 50.091 %; P 16.277 %; O 33.631 % 

phân loại

• vô cơ

Độ hòa tan

Ksp:1.40·10-37 1

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.