CADMIUM IODATE - (7790-81-0)

Giới thiệu

Tên: cadmium iodate
* IUPAC
Số CAS: 7790-81-0
Công thức hóa học: Cd(IO3)2
Khối lượng phân tử: 462.21634 g
Lễ Percent: Cd 24.319 %; I 54.911 %; O 20.768 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lýTỉ trọng (g/cm3):
6.48 at room temperature/pressure 1
* - 1 atm pressure

Độ hòa tan

Ksp:2.5·10-8 2

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-48.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.