STRONTIUM BROMIDE HEXAHYDRATE - (7789-53-9)

Giới thiệu

Tên: strontium bromide hexahydrate
* IUPAC
Số CAS: 7789-53-9
Công thức hóa học: SrBr26H2O
Khối lượng phân tử: 265.44328 g
Lễ Percent: Sr 33.008 %; Br 60.204 %; H 0.7594 %; O 6.0274 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

nhiệt hóa học

ΔHf° (s): -605.0 kcal/mol 1 = -2,531.32 kJ/mol
S° (s): 97 cal/(mol•K) 2 = 405.85 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -519.7 kcal/mol 3 = -2,174.42 kJ/mol

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.