STRONTIUM CHROMATE - (7789-06-2)

Giới thiệu

Tên: strontium chromate
* IUPAC
Số CAS: 7789-06-2
Công thức hóa học: SrCrO4
Khối lượng phân tử: 203.6137 g
Lễ Percent: Sr 43.032 %; Cr 25.536 %; O 31.430 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn